خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi همگرایی و رشد بهره وری کل عوامل در صنعت نفت:ارزیابی تجزیه و تحلیل تجربی برای همگرایی
دانلود مقاله isi همگرایی و رشد بهره وری کل عوامل در صنعت نفت:ارزیابی تجزیه و تحلیل تجربی برای همگرایی

دانلود مقاله isi همگرایی و رشد بهره وری کل عوامل در صنعت نفت:ارزیابی تجزیه و تحلیل تجربی برای همگرایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi همگرایی و رشد بهره وری کل عوامل در صنعت نفت:ارزیابی تجزیه و تحلیل تجربی برای همگرایی

عنوان انگليسي مقاله :: Total factor productivity growth and convergence in the petroleum industry: Empirical analysis testing for convexity

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
34 صحفه WORD
11775

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات مهم
۱٫ مقدمه
۲٫ عدم تحدب در تولید و صنعت نفت: بررسی منابع
۳٫ شاخص بهره وری زمان گسسته لانبرگر: تعاریف، ویژگی های فناوری، جهانی در مقابل تغییر فنی محلی، و بررسی همگرایی
۳٫۱٫ تعاریف فناوری، تابع فاصله و شاخص بهره وری لانبرگر
۳٫۲٫ فناوری های محدب و غیر محدب
۳٫۳٫ تغییر فنی جهانی در مقابل محلی در زمینه فناوری های محدب در مقابل غیرمحدب
شکل ۱٫ تغییر فنی محلی و جهانی
۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل آماری همگرایی و رشد بهره وری
۴٫ توصیف نمونه
۵٫ نتایج برآورد تجربی
شکل ۲٫ تغییر بهره وری محلی و جهانی براساس فناوری های محدب و غیر محدب (موقعیت های (۸) و (۹)).
۵٫۱٫ نتایج شاخص بهره وری لانبرگر
شکل ۳٫ تغییر بهره وری در صنعت نفت براساس مفروضات محدب و غیر محدب
شکل ۴٫ تغییر فنی در صنعت نفت براساس مفروضات محدب و غیر محدب
شکل ۵٫ تغییر بهره وری در صنعت نفت براساس مفروضات محدب و غیر محدب
جدول ۱ :شاخص بهره وری: آمار توصیفی
جدول ۲:نتایج ارتباط توزیع های اثربخشی/بهره وری
جدول ۳:ارزیابی همگرایی از تغییرات بهره وری
۵٫۲٫ نتایج همگرایی
جدول ۴:ارزیابی همگرایی از تغییرات بهره وری
۶٫ نتیجه گیری ها
تشکر و قدردانی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

درحالی که نظریه اقتصادی تصدیق می کند که برخی ویژگی های فناوری (برای مثال، تقسیم ناپذیری ها، صرفه جویی های مقیاس، و تخصصی شدن) اصولا می توانند فرضیه سنتی تحدب را نقض کنند، تقریبا تمام مطالعات تجربی براساس اعتقاد ویژگی تحدب را قبول می کنند. در این مقاله، برای ارزیابی رشد بهره وری کل عوامل و آزمایش اهمیت اصل متعارف تحدب با استفاده از آزمون غیرپارامتری تراکم بین توزیع های ناشناخته دو فناوری جایگزین تولید انعطاف پذیر را اعمال می کنیم. نتایج تجربی براساس داده های منحصر به فرد سطح میدانی در صنعت نفت تفاوت های قابل توجهی را آشکار می سازد که به احتمال زیاد نشان می دهد این تکنولوژی تولید غیر محدب است. علاوه براین، تاثیر تحدب را بر پاسخ های سوالات متداول همگرایی در منابع رشد بهره وری نیز نشان دادیم.

دانلود مقاله isi همگرایی و رشد بهره وری کل عوامل در صنعت نفت:ارزیابی تجزیه و تحلیل تجربی برای همگرایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *