خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی
دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

عنوان انگليسي مقاله :: The impact of financial management practices and financial attitudes on the relationship between materialism and compulsive buying

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
20 صحفه WORD
8480

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۱٫۱خرید وسواسی و مادی‌گرایی
۱٫۲ تعامل میان مادی‌گرایی و نگهداری پول
۱٫۳ نگرش‌های مالی و فعالیت‌های مدیریت مالی
۱٫۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق
۲٫ روش تحقیق
۲٫۱ شرکت‌کنندگان
۲٫۲ ابزار
۲٫۲٫۱ مقیاس خرید وسواسی (CBS؛ فِیبِر و اوگین، ۱۹۹۲)
۲٫۲٫۲ مقیاس فعالیت‌های مدیریت مالی (FMS؛ پروتا و جانسن، ۱۹۹۸)
۲٫۲٫۳ مقیاس اصلاح‌شده نگرش‌های مالی (MFAS؛ پاروتا و جانسن، ۱۹۹۸)
۲٫۲٫۴ شکل کوتاه مقیاس ارزش‌های مادی (MVSSF؛ ریچینز، ۲۰۰۴)
۲٫۳ مراحل تحقیق و تحلیل داده‌ها
۳٫ نتایج
۳٫۱ تحلیل مقدماتی
۳٫۲ پیش‌بینی خرید وسواسی
جدول ۱: میانگین، انحراف معیار و ماتریس‌های همبستگی CBS خرید وسواسی، MVSSF مادی‌گرایی، MFAS نگرش‌های مالی و FMS فعالیت‌های مدیریت مالی (n = 118).
جدول ۲: تحلیل‌های رگرسیون مرتبه‌ای برای پیش‌بینی CBS خرید وسواسی (n = 118).
جدول ۳: تحلیلهای رگرسیون مرتبهای برای پیشبینی CBSخرید وسواسی و بررسی تعامل میان MVSSF مادی‌گرایی و MFAS نگرش‌های مالی (n = 118).
جدول ۴: تحلیلهای رگرسیون مرتبهای برای پیشبینی CBSخرید وسواسی و بررسی تعامل میان MVSSF مادیگرایی و FMS فعالیت‌های مدیریت مالی (n = 118).
۳٫۳ تأثیر تعدیلی نگرش‌های مالی و فعالیت‌های مدیریت مالی
شکل ۱: تأثیر تعامل بین مادی‌گرایی و فعالیت‌های مدیریت مالی بر خرید وسواسی.
۳٫۴ تعامل بین مادی‌گرایی و فعالیت‌های مدیریت مالی
۴٫ بحث
۴٫۱ کاربردهای تحقیق
۴٫۲ محدودیت‌های تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

اگرچه مادی‌گرایی رابطه معناداری با خرید وسواسی دارد، نظریه‌های روانشناختی حاکی از این هستند که حتی پس از کنترل مادی‌گرایی نیز، نگرش‌های مالی و فعالیت‌های مدیریت مالی به‌طور معناداری شدت خرید وسواسی را پیش‌بینی خواهند کرد. ما انتظار داشتیم که نگرش‌های مالی و فعالیت‌های مدیریت مالی ارتباط بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی را نیز تعدیل کنند؛ نتایج تحقیق هم تاحدودی فرضیات ما را اثبات کرد. پس از کنترل مادی‌گرایی، فعالیت‌های مدیریت مالی شدت خرید وسواسی را به‌طرز معناداری پیش‌بینی می‌کردند ولی نگرش‌های مالی چنین کاری را انجام نمی‌دادند. به‌علاوه، فعالیت‌های مدیریت مالی به‌طرز معناداری ارتباط بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی را تعدیل می‌کردند ولی بازهم نگرش‌های مالی چنین کاری را انجام نمی‌دادند. این یافته‌ها برلزوم جای دادن اجزای مدیریت مالی در مداخلات روانی-اجتماعی کنونی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که افراد شدیداً مادی‌گرا و دارای فعالیت‌های مدیریت مالی ضعیف بسیار بیشتر در معرض مشکلات مربوط به خرید وسواسی قرار دارند. در این مقاله درمورد کاربردهای دیگر تحقیق حاضر نیز بحث و پیشنهاداتی هم برای تحقیقات آینده مطرح شده است.

دانلود مقاله isi تأثیر فعالیت‌های مدیریت مالی و نگرش‌های مالی بر رابطه بین مادی‌گرایی و خرید وسواسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *