خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری
دانلود مقاله isi آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

دانلود مقاله isi آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

عنوان انگليسي مقاله :: The effects of uncertainty dynamics on exports, imports and productivity growth

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
15 صحفه PDF
25 صحفه WORD
11744

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ بررسی آثار پیشین درباره پویایی سلسله روابط رشد عدم اطمینان و رشد تجاری
۳٫ منابع داده و روش شناسی
۳٫ ۱٫ محاسبه رشد بهره وری
۳٫ ۲ مدل علیت
۴٫ مدل ها و نتایج تجربی
۴٫ ۱ مدل و نتایج بدون عدم اطمینان
جدول ۱: برآورد های تابع تولید لگاریتمی غیر جبری
جدول ۲: نتایج آزمون های ریشه واحد
جدول ۳: آزمون یوهانسن برای هم انباشتگی و روابط هم انباشته سازی
جدول ۴: نتایج آزمون علیت گرانجر
تصویر ۱: توابع پاسخ ضربه عمومی شده
جدول ۵: تجزیه خطای واریانس پیش بینی تعمیم یافته
جدول ۶: برآورد های پارامتر مدل VAR-GARCH-M یا TFP
جدول ۷: برآوردهای پارامتر مدل VECM-GARCH-M یا بهره وری نیروی کار
تصویر ۲: توابع پاسخ ضربه تعمیم یافته برای الف) مدل VEC رشد LP و رشد صادرات ب) مدل رشد VEC و رشد وادرات
تصویر ۳: توابع پاسخ ضربه تعمیم یافته برای مدل VAR مربوط به رشد TFP
۴٫ ۲ مدل و نتایج با عدم عدم اطمینان
۵٫ تأثیر عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری
۶٫ نتیجه گیری
پیوست الف: خلاصه نتایج علیت

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله رابطه ی رشد بهره وری تجاری را با واردکردن عدم قطعیت/ بی ثباتی در مدل VECM-GARCH بررسی می کند. با استفاده از سنگاپور به عنوان مطالعه ی موردی، شواهدی را می یابیم که حتی پس از کنترل عدم اطمینان اقتصادی در این مدل، از نقش حیاتی واردات به عنوان مجرای سودبخشی برای رشد در بهره وری عامل کل (TFP) و بهره وری نیروی کار پیشتیبانی می کند. تفاوت های موجود در نتایج آزمون علیت برای TFP، بهره وری نیروی کار و رشد تجارت بین مدل ها به همراه عدم اطمینان و بدون آن، اهمیت وارد کردن عدم اطمینان را برای گرفتن نتایج درست درباره ی روابط علّی آنها نشان می دهد. یافته هایی که نشان می دهند بی ثباتی در رشد بهره وری مانع رشد واردات می شود درحالیکه بی ثباتی در رشد صادرات و وارادات تأثیرات گوناگونی بر رشد بهره وری دارند، اشارات مهمی برای سیاست های رشد بهره وری دارند که قبلاً در نظر گرفته نشده بودند.

دانلود مقاله isi آثار پویایی عدم اطمینان بر رشد صادرات، واردات و بهره وری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *