خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi استفاده‌ی همزمان از تولید ناب و ERP: حرکت به سوی یک فرآیند اجرایی ناب مبتنی بر ERP
دانلود مقاله isi استفاده‌ی همزمان از تولید ناب و ERP: حرکت به سوی یک فرآیند اجرایی ناب مبتنی بر ERP

دانلود مقاله isi استفاده‌ی همزمان از تولید ناب و ERP: حرکت به سوی یک فرآیند اجرایی ناب مبتنی بر ERP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استفاده‌ی همزمان از تولید ناب و ERP: حرکت به سوی یک فرآیند اجرایی ناب مبتنی بر ERP

عنوان انگليسي مقاله :: The concurrent application of lean production and ERP: Towards an ERP-based lean implementation process

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
21 صحفه WORD
12410

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱. مقدمه
۱.۱ سیستم‌های برنامه ریزی منابع شرکت (ERP)
۱.۲.تولید ناب
۲. روش‌های کنونی اجرای فرآیند
۲.۱. فرآیند اجرای ERP
جدول ۱: مقایسه‌ی فرآیندهای اجرای ERP
۲.۱.۱. مسیر اثبات شده‌ی والاس و کرمزار
۲.۱.۱.۱. مرحله‌ی صفر
۲.۱.۱.۲ مرحله‌ی ۱: ERP بنیادی
۲.۱.۱.۳ مرحله‌ی ۲: تکمیل زنجیره‌ی عرضه
۲.۱.۱.۴. مرحله‌ی سوم: تلفیق جمعی
۲.۲. فرآیند اجرایی ناب
۲.۲.۱. چهارچوب زمانی برای جهش ناب
۲.۲.۲. زنجیره‌های اجرای (تحقق) تولید ناب
جدول ۲: مراحل اجرای ناب در برابر پنج قاعده‌ی ناب
۲.۲.۳. اجرای تولید ناب
۲.۲.۴. چهارچوب تغییر (شکل) ناب مبتنی بر سلسله مراتب
۳. روش تحقیقاتی
شکل ۳، چهارچوب مبتنی بر سلسله مراتب تغییر ناب
جدول ۳: مقایسه‌ی فرآیندهای اجرای ناب
۳.۱. سیستم ارباب رجوع: نوکا AS
۳.۱.۱. طرح ابتکاری ERP
۳.۱.۱.۱. انگیزه‌ی شرکت برای اجرایERP
۳.۱.۱.۲. اجرای سیستم ERP و معیارها
۳.۱.۱.۳. خط مشی اجرایی
۳.۱.۱.۴. موانع
۳.۱.۲. طرح ابتکاری ناب
۳.۱.۲.۱. انگیزه‌ی شرکت برای بکارگیری سیستم ناب
۳.۱.۲.۲. اجرای روش‌های ناب
۳.۱.۲.۳. خط مشی اجرایی
۳.۱.۲.۴. موانع
۴. به سوی یک فرآیند اجرایی ناب مبتنی بر ERP
۴.۱. رهبری، آموزش و پرورش
۴.۲. تجزیه و تحلیل هزینه‌ و سود و ادامه / عدم ادامه‌ی کار
۴.۳. تعریف و ایجاد گروه‌ها
۴.۴. اجرای چهارچوب‌های ناب
۴.۵. انتخاب و اجرای سیستم ERP
۴.۵.۱. انتخاب نرم افزار
۴.۵.۲. تعریف کالاها و فرآیندها
۴.۵.۳. یکدستی و انسجام داده‌ها
۴.۵.۶. پیکره‌بندی و نصب نرم افزار
۴.۶. تجزیه و تحلیل جریان ارزش
۴.۶.۱. سازمان دهی جریان
۴.۶.۲. سیستم‌های اطلاعاتی عمودی
۴.۷. راه اندازی سیستم های جدید
۴.۸. سیستم مبتنی بر تقاضای واقعی
۴.۹. حسابداری ناب
۴.۱۰. ارتقاء دائمی
۴.۱۱. حسابرسی و فرآیند ارزیابی
۴.۱۱.۱. حسابرسی/ ارزیابی ۱
۴.۱۱.۲. حسابرسی / ارزیابی ۲
۴.۱۱.۳. حسابرسی / ارزیابی ۳
۵. بحث
۶. نتیجه گیری و انجام کارهای بیشتر

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در جهان تولید در عصر کنونی، سیستم‌های برنامه ریزی برای منابع تولید و تجارت ناب اغلب دارای دو خط مشی مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی است، با وجود اینکه، همیشه در حوزه‌ی تولید ناب بهIT به عنوان یکی از عوامل اتلاف (وقت و سرمایه) توجه شده، می‌‌توانیم بگوییم که پیشرفت‌های اخیر در حوزه‌ی IT و آغاز مکانیزم‌های کنترل ترکیبی «دو سر»، باعث شده که ERP و راهکارهای ناب، حالتی را بوجود آورند که در حقیقت‌ بتوان از سیستم‌های ERP برای پشتیبانی از بکارگیری روش‌های ناب استفاده کرد. در این مقاله، فرآیندهای عادی ناب و ERP که در هر کدام از متون علمی وجود داشته‌اند، بررسی می‌‌شوند؛ همچنین، با اجرای همزمان فرآیند اجرایی، فرآیندی را برای اجرای ناب مبتنی بر ERP پیشنهاد می‌کنیم. یافته‌ها حاکی از آن هستند که بکارگیری یک سیستم مدرن ERP می‌تواند به عنوان یک عامل کاتالیزور برای استفاده از روش‌های تولید ناب عمل کند.‌

دانلود مقاله isi استفاده‌ی همزمان از تولید ناب و ERP: حرکت به سوی یک فرآیند اجرایی ناب مبتنی بر ERP

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *