خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی
دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

عنوان انگليسي مقاله :: Successful predictors of business process reengineering (BPR) in financial services

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
16 صحفه PDF
24 صحفه WORD
473

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱- مقدمه
۲- بازنگری سوابق پژوهشی
۱-۲- استراتژی
۲-۲- تعهد مدیریت
۳-۲- فن¬آوری اطلاعات و بازطراحی فرآیند
۴-۲- مشتری مداری
۵-۲- BPR، بخشی از یک فرهنگ بهبود مستمر
۶-۲- نتایج عملکرد
۳- چهارچوب تحقیق و فرضیه¬ها
۴- روش ۵- تحلیل داده¬ها و تست فرضیات
۱-۵- پایایی
۲-۵- روایی
۳-۵- هم¬خطی چندگانه جدول
۱٫ تحلیل عاملی عوامل استراتژیکی مهندسی مجدد – متغیرهای مستقل جدول
۲٫ تحلیل عاملی نتایج عملکرد
(DV) 4-5- بررسی فرضیه¬ی ۱
جدول ۳٫ ماتریس همبستگی برای فرضیه¬ی ۱
۵-۵- بررسی فرضیه¬ ۲
جدول ۴٫ تحلیل رگرسون چندگانه¬ی متغیرهای پیش¬بینی کننده¬ی بازدهی سرمایه¬گذاری
جدول ۵٫ تحلیل رگرسیون چندگانه¬ی متغیرهای پیش¬بینی کننده¬ی نسبت هزینه بر درآمد
جدول ۶٫ تحلیل رگرسیون چندگانه¬ی متغیرهای پیش¬بینی کننده¬ی ساختار عملکرد
جدول ۷٫ ماتریس هم¬بستگی برای فرضیه¬ی
۲ ۶-۵- بررسی فرضیه¬ی ۳
جدول ۸٫ تحلیل رگرسیون چندگانه¬ی متغیرهای پیش¬بینی کننده¬ی کاهش طول زمان چرخه
جدول ۹٫ ماتریس هم¬بستگی برای فرضیه¬ی ۳
جدول ۱۱٫ خلاصه¬ای از یافته¬های کلیدی
۶- کاربرد برای مدیران
۷- نتیجه¬گیری
پیوست
بخش دوم: عوامل استراتژیک مهندسی مجدد

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) در طول یک استراتژی متداول بهبود کسب و کار در طی دهه ی اخیر به شمار می آمده است. به هر حال، هالند و کومار (پشت سر گذاشتن موانع در راه مهندسی مجدد موفق، افق های کسب و کار، ۱۹۹۵، ص ۷۹) به این نکته اشاره کردند که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد اقدامات BPR به شکست منجر شده است. بازنگری مبسوط پژوهش های پیشین حاکی از شکاف های عمیق در پژوهش های این حوزه از مدیریت تکنولوژی و نوآوری بوده است. بنابراین، هدف این مقاله، ارائه ی گزارش از یک مطالعه ی تقاطعی بر اساس نظرسنجی است که به واحدهای استراتژیک تجاری از بخش خدمات مالی استرالیا که BPR را اجرا کردند می باشد. ۳۲% این واحدها فرم-های نظرسنجی را پر کردند. یافته ی اصلی این مطالعه این است که اجرای پیش فعال BPR به عنوان بخشی از استراتژی کسب و کار سازمان به همراه متمرکز کردن تلاش های BPR بر فرآیندهای کسب و کار مشتریان هدفمهم-ترین پیش بینی کننده های موفقیت BRP به شمار می روند. با استفاده از تحلیل رگراسیون چندگانه، مشخص گردید که شیوه های BRPتبیین کننده ی بیش از ۳۰% واریانس در عملکردهای سازمانی است. از سوی دیگر، هیچ رابطه ی مثبت و معناداری میان استفاده ی زیاد از فن آوری اطلاعات و کاهش زمان چرخه ی فرآیند وجود نداشت. این نتایج بدان معناست که مدیران باید از منظر یک مشتری فرآیندهای اصلی خود را مجدداً مهندسی کنند. در پایان مقاله به این نتیجه می رسیم که چالش های اصلی برای اجرای موفقیت آمیز BPR تغییر نگرش ها و فرهنگ است، با اطمینان از این که تعاملات گسترده و کنترل مقاومت در برابر تغییر توسط مدیریت میانی انجام می گیرد.

دانلود مقاله isi پیش بینی کننده های موفق مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در خدمات مالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *