خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi کاهش فرسودگی و افزایش میزان رضایت شغلی: نقش مهم هوش هیجانی و کار احساسی کارکنان هتل
دانلود مقاله isi کاهش فرسودگی و افزایش میزان رضایت شغلی: نقش مهم هوش هیجانی و کار احساسی کارکنان هتل

دانلود مقاله isi کاهش فرسودگی و افزایش میزان رضایت شغلی: نقش مهم هوش هیجانی و کار احساسی کارکنان هتل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاهش فرسودگی و افزایش میزان رضایت شغلی: نقش مهم هوش هیجانی و کار احساسی کارکنان هتل

عنوان انگليسي مقاله :: Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees emotional intelligence and emotional labor

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
12 صحفه WORD
1762

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
زمینه مفهومی و فرضیات
هوش هیجانی
قوانین ظاهری و کار احساسی
بررسی اثر هوش هیجانی بر کار احساسی
فرسودگی و رضایت شغلی
بررسی اثر هوش هیجانی بر فرسودگی و رضایت شغلی
بررسی اثر ناهنجاری هیجانی بر فرسودگی و رضایت شغلی
بررسی اثر تلاش احساسی بر فرسودگی و رضایت شغلی
روابط میان ابعاد فرسودگی شغلی
بررسی اثر فرسودگی بر رضایت شغلی
اندازه گیری ها و توسعه ابزار
بررسی داده ها و نتایج بدست آمده
آزمون تک عاملی هارمن
مدل اندازه گیری و بررسی عامل تاییدی
مدل ساختاری و آزمون رابطه
بررسی
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با این که ارتباط نظری قوی میان کار احساسی و توانایی کارکنان در درک و تنظیم احساسات (ازقبیل هوش هیجانی(EI))، و خصوصاً چگونگی تاثیر آن بر رفتار کارکنان هتل در برابر قوانین ظاهری شرکت (مانند کار احساسی) و تجربه فرسودگی و رضایت شغلی وجود دارد، این مقوله بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین، این مقاله اثرات مستقیم و غیر مستقیم EI کارکنان را بر دو صورت متفاوت کار احساسی ( مانند تلاش احساسی: EE؛ ناهنجاری هیجانی: ED) بررسی خواهد کرد که عبارتند از: فرسودگی و رضایت شغلی. داده ها از ۳۰۹ تن از کارکنان و مدیران بخش تماس با مشتری هتل در امریکا جمع آوری شدند. نتایج مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که EI اثر مثبت و مستقیمی بر EE و موفقیت فردی داشته و اثری مستقیم اما منفی بر ED و زوال شخصیتی دارد. همچنین مشخص شد که EI بطور غیر مستقیم و از طریق واسطه های دستاورد شخصی و ED بترتیب بر رضایت شغلی و فرسودگی احساسی اثر می گذارد. علاوه بر این، ED بطور مستقیم بر زوال شخصیتی اثر گذار بوده و بصورت غیر مستقیم از طریق فرسودگی احساسی بر میزان رضایت شغلی تاثیر می گذارد، درحالی که EE اثر مستقیم بر موفقیت شخضی داشته و بطور غیر مستقیم و از طریق موفقیت شخصی بر رضایت شغلی اثر گذار است. در نهایت، موفقیت شخصی بعنوان واسطه ای در رابطه زوال شخصیتی و رضایت شغلی استنباط گردید. مفاهیم مدیریتی مربوط به اقدامات منابع انسانی رارئه شده اند.

دانلود مقاله isi کاهش فرسودگی و افزایش میزان رضایت شغلی: نقش مهم هوش هیجانی و کار احساسی کارکنان هتل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *