خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه
ترجمه مقاله Power Management Strategies for a Microgrid With Multiple Distributed Generation Units

دانلود مقاله isi استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه

عنوان انگليسي مقاله :: Power Management Strategies for a Microgrid With Multiple Distributed Generation Units

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
32 صحفه WORD
53005

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
فهرست اصطلاحات
مقدمه
سیستم شبکه کوچک
شکل ۱ : دیگرام تک خطی شبکه کوچک سیستم مورد مطالعه
استراتژی مدیریت توان یک شبکه کوچک
شکل ۲ : بلوک دیاگرام n امین واحد DG واسط الکترونیکی
استراتژی مدیریت توان یک واحد DG واسط الکترونیکی
مدیریت توان حقیقی
شکل ۳ : کنترل کننده های پیشنهادی توان حقیقی برای n امین واحد DG واسط الکترونیکی
مدیریت توان راکتیو
شکل ۵ : استراتژی های کنترل توان راکتیو برای واحد DG واسط الکترونیکی الف) روش مشخصه کاهشی ولتاژ ب) روش تنظیم ولتاژ ج) روش جبران سازی توان راکتیو
شکل ۶ : مشخصه کاهشی ولتاژ برای n امین و m امین واحد DG واسط الکترونیکی
مدل پویای سیگنال کوچک شبکه کوچک
شکل ۷ : مدل سیگنال کوچک سیستم شبکه کوچک شکل ۱
مجموعه نیروهای سیگنال کوچک
جدول ۱ : نقطه کار برای سیستم شبکه کوچک شکل ۷
حالت های نوسانی سیستم
جدول ۲ : مقادیر ویژه مختلط سیستم برای مطلب ۱ و ۲
جدول ۳ : ضرایب اشتراک حالت های سیستم
تحلیل حساسیت
شکل ۸ : ترسیم حالت مکانیکی سیستم برای تغییرات توان حقیقی DG2/DG3 بین ۰٫۳-MW/0.15-MW تا ۲٫۱-MW/1.05-MW ( : ضریب جبران سازی توان راکتیو)
شکل ۹ : ترسیم حالت نوسانی مربوط به مقادیر ویژه (۵،۶) برای تغییرات توان حقیقی DG2/DG3 بین ۰٫۳-MW/0.15-MW تا ۲٫۱-MW/1.05-MW ( : ضریب جبران سازی توان راکتیو)
شکل ۱۰ : مکان هندسی مقادیر ویژه (۳،۴) ، (۵،۶) و (۷،۸) ( از DG2 از ۰۰۱/۰ به ۲/۰ تغییر می کند)
شکل ۱۱ : مکان هندسی مقادیر ویژه (۵،۶) و (۷،۸) ( از DG3 از ۰۰۱/۰ به ۲/۰ تغییر می کند)
شکل ۱۲ : مکان هندسی دو جفت مقادیر ویژه (۵،۶) و (۷،۸) ( از DG2 از ۰۰۰۱/۰ تا ۰۰۲/۰ تغییر می کند)
شکل ۱۳ : مکان هندسی دو جفت مقادیر ویژه (۵،۶) و (۷،۸) ( از DG3 از ۰۰۰۱/۰ تا ۰۲/۰ تغییر می کند)
بحث
نتیجه گیری
مدل خطی کنترل کننده های توان حقیقی / راکتیو
ضمیمه الف
بلوک مدیریت توان
مدل پویای سیگنال کوچک یک واحد DG واسط الکترونیکی
ضمیمه ب
کنترل کننده جریان d-q
شکل ۱۴ : کنترل کننده جریان d-q برای یک واحد DG واسط الکترونیکی
مدار قدرت
ضمیمه ج
مدل سیگنال کوچک یک واحد DG مرسوم

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– این مقاله استراتژی های مدیریت توان حقیقی و راکتیو واحد های تولید پراکنده واسط الکترونیکی (DG) در قالب سیستم شبکه کوچک DG چندگانه را بررسی می کند . مقدمتا تاکید بر روی واحد های DG واسط الکترونیکی است . کنترل DG و استراتژی های مدیریت توان بر مبنای سیگنال های اندازه گیری شده داخلی بدون خطوط مواصلاتی ارتباطات هستند . بر مبنای کنترل توان راکتیو ، سه استراتژی مدیریت توان شناسایی و بررسی شده است . این استراتژی ها بر مبنای ۱) مشخصات کاهش ولتاژ ۲) تنظیم ولتاژ ۳) جبران سازی توان راکتیو بار . توان حقیقی هر واحد DG بر مبنای مشخصات کاهش فرکانس و استراتژی بازگرداندن فرکانس تعریف کنترل می شود . همچنین رویکرد منظم برای توسعه مدل پویای سیگنال کوچک یک شبکه کوچک DG چندگانه ، شامل استراتژی های مدیریت توان حقیقی و راکتیو ارائه شده است . ساختار ویژه شبکه کوچک بر مبنای مدل توسعه یافته ، استفاده می شود برای : ۱) بررسی رفتار پویای شبکه کوچک ۲) انتخاب پارامترهای کنترل واحد های DG 3) ترکیب کردن استراتژی های مدیریت توان در کنترل کننده های DG . همچنین مدل بمنظور بررسی حساسیت طراحی برای تغییرات پارامترها و نقاط کار و برای بهبود کارایی سیستم شبکه کوچک استفاده می شود . نتایج برای مطرح کردن کاربرد های پیشنهادی استراتژی های مدیریت توان تحت شرایط کار متنوع شبکه کوچک استفاده می شوند .

دانلود مقاله isi استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *