خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه
دانلود مقاله isi الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

دانلود مقاله isi الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

عنوان انگليسي مقاله :: Patterns of empowerment and leadership style in project environment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
23 صحفه WORD
5429

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژه‌های کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫قاب‌بندی تئوری
۲٫۱کارآیی مدیریت پروژه
۲٫۲ سبک رهبری، معیاری برای مدیریت پروژه کارآمد
۲٫۳ مجازی بودن به عنوان یک زنجیره و تعدیل کننده
شکل ۱٫ مدل مدیریت کارآمد پروژه مجازی
۲٫۴ توانمندسازی
۲٫۵ رهبری و توانمندسازی
۲٫۶ شرایط توانمندسازی و خدمات مشتری
۳٫روش‌ها
۳٫۱٫ نمونه
۳٫۲٫ سطح تحلیل
جدول ۱٫ مشخصات پاسخ دهندگان
۳٫۳٫ معیارها
۴٫نتایج
۴٫۱٫ روش تحلیل
۴٫۲آلفای کرونباخ
۴٫۳هم بستگی متغیرهای مستقل
۴٫۴نتایج هم بستگی
۴٫۵نتایج رگرسیون خطی
۴٫۶اثرات متقابل
جدول ۲٫ میانگین‌ها، انحراف معیارها و هم‌بستگی ها
جدول ۳٫ نتایج تحلیل رگرسیون خطی
۵٫بحث و بررسی
شکل ۲: تاثیر تعدیل مجازی بودن بر ارتباط بین شرایط توانمندسازی و توجه به وظیفه.
شکل ۳٫ تاثیر تعدیل مجازی بودن بر ارتباط میان شرایط توانمندسازی و توجه به افراد.
۶٫مدل پیشنهادی
۷٫مفاهیم
۷٫۱٫ مفاهیم نظری
شکل ۴٫ مدل مدیریت کارآمد پروژه مجازی
۷٫۲مفاهیم عملی
۸٫محدودیت‌ها
۹٫ نتیجه
پیوست A

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این تحقیق به روابط میان توانمندسازی، سبک رهبری و خدمات مشتری به عنوان معیاری از مدیریت کارآمد پروژه با درجات مختلف مجازی بودن پرداخته می‌شود. در این تحقیق شرایط توانمندسازی در پروژه‌های کمتر مجازی و بیشتر مجازی مورد مقایسه قرار می‌گیرند. ما فرضیه خود را با داده‌های گردآوری شده از متخصصین مدیریت پروژه شاغل در پنج کشور با استفاده از رگرسیون خطی و تحلیل رگرسیون تعدیل شده برای تشریح فرضیه‌های پیشنهادی آزمایش می‌کنیم. نتایج ثابت می‌کنند که شرایط توانمندسازی تاثیر بارزی بر وظیفه‌گرایی، مردم‌گرایی و خدمات مشتری دارد و در پروژه های بیشتر مجازی نسبت به پروژه‌های کمتر مجازی بالاتر است بنابراین منجر به مدیریت موثر پروژه مجازی می‌شود. علاوه بر این فهمیدیم که مجازی بودن رابطه میان توانمندسازی و مردم‌گرایی را تعدیل می‌کند. با این تحقیق پیامدهای قابل توجهی برای رفتارهای رهبری و اجرای پروژه در محیط کار مدیریت پروژه حاصل می‌شود.

دانلود مقاله isi الگوهای توانمندسازی و سبک رهبری در محیط پروژه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *