خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi فرهنگ و اثربخشی سازمانی: مطالعه ارزش ها نگرش ها و پیامدهای سازمانی
دانلود مقاله isi فرهنگ و اثربخشی سازمانی: مطالعه ارزش ها نگرش ها و پیامدهای سازمانی

دانلود مقاله isi فرهنگ و اثربخشی سازمانی: مطالعه ارزش ها نگرش ها و پیامدهای سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi فرهنگ و اثربخشی سازمانی: مطالعه ارزش ها نگرش ها و پیامدهای سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: Organizational culture and effectiveness A study of values attitudes and organizational outcomes

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
24 صحفه WORD
4027

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- چارچوب نظری
۱-۱- چارچوب ارزشهای رقابتی و فرهنگ
۱-۱-۱- فرهنگ گروهی
۱-۱-۲- فرهنگ توسعه محور
۱-۱-۳- فرهنگ منطق‌گرا
۱-۱-۴- فرهنگ سلسله مراتبی
۱-۱-۵- فرهنگ متوازن
۱-۲- حوزه های فرهنگی و اثربخشی
۱-۳- توازن فرهنگی و اثربخشی سازمانی
۱-۴- نگرش ها به عنوان متغیرهای میانجی در رابطه بین اثربخشی و فرهنگ
۱-۴-۲- نگرش های کارمندان و اثربخشی
۲- روش ها
۲-۱- نمونه
۲-۱-۱- نرخ پاسخ در سطح فردی
۲-۱-۲- نرخ پاسخ در سطح بیمارستان
۲-۲- جمع آوری داده ها
۲-۳- شاخص های متغیر مستقل
۲-۳-۱- حوزه های فرهنگی CVF
۲-۳-۲- توازن
۲-۴- متغیرهای نگرشی
۲-۴-۱- رضایت کارمند
۲-۴-۲- رضایت پزشکان
۲-۵- شاخص های اثربخشی
۲-۵-۱- مخارج قابل کنترل
۲-۵-۲- رضایت بیمار
۲-۶- تحلیل ها
۳- نتایج
۳-۱- تلفیق در سطح بیمارستان
۳-۲- آماره های توصیفی
جدول ۱- میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب آلفا و همبستگی های درونی بین متغیرها
۳-۳- آزمون فرضیه
جدول ۲- مدل متوازن، مدل ساختاری و ضرایب آلفای غیراستاندارد
جدول ۳- مدل گروهی، مدل ساختاری، ضرایب مسیر غیراستاندارد
۴- بحث
۴-۱- اثرات مستقیم
۴-۲- اثرات غیرمستقیم
۴-۳- محدودیت های تحقیق
۴-۴- تحقیقات آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تاثیرات فرهنگ سازمانی بر روی اثربخشی فرضیه ای است که به صورت ضمنی توسط بسیاری از مدیران و محققان مدیریتی پذیرفته شده است، اگرچه مطالعات تجربی اندکی به بررسی این رابطه پرداخته اند. در این مقاله سعی می شود این شکاف پژوهشی پر شود و در همین راستا نگرش های کارمندان به عنوان یک عامل میانجی بالقوه در رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی ( که با چارچوب های ارزشی رقابتی عملیاتی می شود) و شاخص های متعدد اثربخشی سازمان در نظر گرفته می شود. نتایج این مطالعه، که بر روی ۹۹ موسسه مراقبتهای بهداشتی در آمریکا انجام شده است، شواهدی را ارائه می دهند مبنی بر اینکه نگرش های کارمندان بر روی رابطه بین فرهنگ و اثربخشی اثرگذار است.

دانلود مقاله isi فرهنگ و اثربخشی سازمانی: مطالعه ارزش ها نگرش ها و پیامدهای سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *