خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات
دانلود مقاله isi قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

دانلود مقاله isi قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With Harmonics Consideration Using Particle Swarm Optimization

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
24 صحفه WORD
53113

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژهای کلیدی
مقدمه
فرمولبندی مشکل
تعداد و اندازه خازن های شنت: محدودیت ها ی همراه با خازن های شنت وجود دارد
روش حل
شکل۱٫فلوچارت الگوریتم HPSO-HP-است.
شکل۲٫سیستم توزیع شعاعی نامتوازن-۱۳-باس.
نتایج و بحث
جدول I:اندازه خازن در دسترس با تجاری با هزینه های تجاری مربوط به آن
جدول II:نتایج قرار دادن بهینه و اندازه از یک خازن شنت در ۱۳-BUS-RDS
جدول III:پروفیل ولتاژ و کل اغتشاش هارمونیکی از ۱۳-BUS-RDSبرای موارد ۱، ۲ و ۳ از قرار دادن بهینه و اندازه از یک خازن شنتبه منظور انجام آزمایش بیشتر در مورد پیشنهاد الگوریتمHPSO-HPFbased مشکل قرار دادن خازن و اندازه مبسوط به خازن متعدد است.
شکل ۳٫ویژگی های همگرایی الگوریتم مبتنی بر HPSO-HPFبرای
مورد ۲ در قرار دادن بهینه و اندازه یک خازن شنت.
شکل ۴٫ویژگی های همگرایی الگوریتم مبتنی بر HPSO-HPFبرای
مورد ۳ در قرار دادن بهینه و اندازه یک خازن شنت.
جدول IV : نمایش نتایج از قرار دادنبهینه و اندازه سه خازن شنت در ۱۳-BUS-RDS
نتایج شبیه سازی
جدول V: پروفیل ولتاژ و کلاغتشاش هارمونیکی از ۱۳-BUS-RDS برای موارد ۱، ۲ و ۳ از قرار دادن بهینه و اندازه از سه
خازن شنت در مورد۲، تلفات توان حقیقی به ۱۶۴٫۹۸۷۰ کیلووات کاهش یافته است، در حالی که در مورد ۳ (با در نظر گرفتن هارمونیک(،الگوریتم PSO پیشنهاد شده، انتخاب فاز از باس ۵ و فاز B و C از باس ۶ برای جایابی بهینه از خازن شنت با همان توان نامی است.
شکل ۵٫ویژگی های همگرایی الگوریتم مبتنی بر HPSO-HPF برای مورد ۲ در قرار دادن بهینه و اندازه از سه خازن شنت
شکل۶٫ویژگی های همگرایی الگوریتم مبتنی بر HPSO-HPFبرای مورد ۳ در قرار دادن بهینه و اندازه سه خازن شنت.
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

نصب خازن های شنت در سیستم های توزیع مستلزم قرار دادن بهینه و اندازه است.بیشتر هارمونیک ها به سیستم های توزیع تزریق شده است.اضافه کردن خازن های شنت ممکن است.منجر به اغتشاش سطوح بالا خط شود .مشکل قرار دادن خازن و به اندازه کردن یک ,مشکل غیر خطی بهینه سازی است، باجا یابی و توان نامی در خازن های شنت مقادیر گسسته می شوند.هدف به حداقل رساندن هزینه کل از لحاظ اتلاف توان حقیقی انهم از خازن های شنت در حین عملیات جبران کننده و محدودیت های کیفیت توان است. این مقاله برای حل این مشکل بهینه سازی با استفاده از ازدحام ذرات را پیشنهاد می کند(PSO). یک روش گسسته ازPSO ترکیب شده با یک توزیع شعاعی الگوریتم جریان قدرت (RDPF) به صورت یک الگوریتم هايبريد PSOاست .(HPSO) .قبلا به کار گرفته شده است به عنوان یک بهینه ساز جهانی برای پیدا کردن راه حل بهینه جهانی ، در حالی که اخیرا برای محاسبه تابع هدف و برای بررسی محدودیت های ولتاژ باس استفاده شده است. شامل وجود هارمونیک ها، توسعه ی HPSOبا یک الگوریتم جریان توان هارمونیک یکپارچه شده است. (HPF) پیشنهاد(HPSO-HPF) مبتنی بر روشی تست شده در IEEE 13-باس سیستم توزع شعاعی است. (۱۳-Bus-RDS) یافته ها به وضوح ضرورت شامل هارمونیکها در قرار دادن خازن بهینه و اندازه برای جلوگیری از هر گونه مشکلات احتمالی وابسته به هارمونیک ها را ثابت می کند.

دانلود مقاله isi قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیکها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *