خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست
دانلود مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست

دانلود مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal allocation of capacitor banks in radial distribution systems for minimization of real power loss and maximization of network savings using bio-inspired optimization algorithms

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
15 صحفه PDF
32 صحفه WORD
48027

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدلسازی ریاضی سیستم توزیع شعاعی
مدل دو شینه برای تحلیل سیستم توزیع
شکل ۱٫ سیستم توزیع شعاعی دو شینه.
شکل ۲٫ شمای تک خطی ترکیب خازن شنت با سیستم توزیع شعاعی.
شکل ۳٫ نمودار گردشی پخش بار توزیع شعاعی با روبش رو به عقب/ رو به جلو.
فرمول‌بندی تابع هدف
تابع هدف
الگوریتم‌های ارائه شده
الگوریتم خفاش
گام‌های پیاده‌سازی الگوریتم خفاش
شکل ۴٫ نمودار گرشی پیاده‌سازی الگوریتم خفاش.
الگوریتم جستجوی فاخته[۱] (CS)
گام‌های پیاده‌سازی الگوریتم جستجوی فاخته
شکل ۵٫ نمودار گردشی پیاده‌سازی الگوریتم جستجوی فاخته.
نتایج پیاده‌سازی و بحث‌ها
جدول ۱:ثابت‌های به کار رفته در محاسبات صرفه‌جویی کلی برای موارد تست.
جدول ۲ :توصیف پارامترهای الگوریتم
شکل ۶٫ شمای تک خطی سیستم توزیع شعاعی ۳۴ شینه.
نتایج عددی و شبیه‌سازی‌های سیستم تست ۳۴ شینه
جدول ۳ :مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها برحسب کیلووار برای سیستم ۳۴ شینه.
جدول ۴:تحلیل نتایج برای سیستم ۳۴ شینه با و بدون خازن‌های بهینه
شکل ۷٫ مشخصات همگرایی الگوریتم خفاش بر اساس تلفات توان حقیقفی سیستم تست ۳۴ شینه.
شکل ۸٫ مشخصات همگرایی الگوریتم خفاش بر اساس صرفه‌جویی سالانۀ شبکه مربوط به سیستم تست ۳۴ شینه.
شکل ۹٫ تحلیل پروفیل ولتاژ الگوریتم‌های ارائه شده برای سیستم تست ۳۴ شینه.
شکل ۱۰٫ شمای تک خطی برای سیستم توزیع شعاعی ۸۵ شینه.
جدول ۵:مکان و اندازه‌های بهینۀ خازن‌ها بر حسب کیلووار در سیستم تست ۸۵ شینه
جدول ۶ :تحلیل نتایج سیستم تست ۸۵ شینه با و بدون خازن‌های بهینه.
شکل ۱۱٫ مشخصات همگرایی الگوریتم خفاش بر اساس تلفات توان حقیقی سیستم تست ۸۵ شینه.
شکل ۱۲٫ مشخصات همگرایی الگوریتم خفاش بر اساس صرفه‌جویی سالانۀ شبکه برای سیستم تست ۸۵ شینه.
شکل ۱۳٫ تحلیل پروفیل ولتاژ الگوریتم‌های ارائه شده برای سیستم تست ۸۵ شینه.
جدول ۷:تحلیل آماری نتایج عددی برای ۲۰ اجرا.
تحلیل عملکرد الگوریتم‌های خفاش و جستجوی فاخته
نتیجه‌گیری
پیوست A1:شبه کد ساده برای الگوریتم خفاش
پیوست A2:شبه کد ساده برای جستجوی فاخته

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله ، دو الگوریتم جدید برای حل جایابی بهینۀ خازن‌ها در سیستم‌های توزیع شعاعی به دو روش پیاده‌سازی شده‌اند که عبارتند از : جایابی بهینۀ بانک‌های خازنی با اندازه ثابت (بانک‌های خازنی ثابت با مکان‌های متغیر- VLFQ) و یافتن اندازه و مکان بهینۀ خازن‌ها (سایزبندی متغیر با مکان‌های متغیر از خازن ها- VLVQ) برای حداقل‌سازی افت توان حقیقی و حداکثرسازی صرفه‌جویی شبکه . دو الگوریتم الهام گرفته شده از محیط زیست (BA) و جستجوی Cuckoo (CS) : جستجو برای تمام مکان‌های محتمل در سیستمی ‌همراه با اندازه‌های مختلف از خازن‌ها که در آن، سایز‌های بهینه از خازن برای سایزهای استانداردی انتخاب شده‌اند که در بازار موجود هستند. برای بررسی امکان‌پذیری، الگوریتم‌های پیشنهادی بر روی سیستم‌های توزیع شعاعی ۳۴ و ۸۵ شینۀ استاندارد استفاده می‌شوند و نتایج نیز با نتایج حاصل از روش‌های دیگر مانند بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) ، جستجوی هارمونیک (HS) ، الگوریتم ژنتیک (GA) ، کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) ، بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) و الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاه (PGSA) ، (قابل دسترسی در این مقاله) ، مقایسه شده‌اند . رویکردهای پیشنهادی قادر به تولید راه‌حل هایی با کیفیت بالا به همراه عملکردی خوب همگرایی هستند. تمام این شبیه‌سازی در نرم افزار MATLAB R2010a توسعه یافته است .

دانلود مقاله isi تخصیص بهینۀ بانک‌های خازنی در سیستم‌های توزیع شعاعی به منظور کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و بیشینه‌سازی صرفه‌جویی‌های شبکه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام‌گرفته از محیط‌زیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *