خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب
دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب

دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب

عنوان انگليسي مقاله :: On modeling and control of advanced aircraft electric power systems: System stability and bifurcation analysis

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
34 صحفه WORD
52901

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
شکل۱٫ مدل مداری طرحوار سیستم توان الکتریکی پیشرفته‌ی هواپیمای بوئینگ ۷۶۷٫
سیستم تولیدی
واحد یکسوساز
بارهای DC/AC
اینورتر توان
مدل ریاضی سیستم توان الکتریکی هواپیما
سیستم ژنراتور سنکرون
شکل۲٫ مدل مدار تحریک ژنراتور سنکرون با سیستم پسخورد حلقه بسته.
جدول۱: پارامترهای سیستم
جدول۲: پارامتر بارهای دینامیکی
شکل۳٫ واحد کنترل معادل ساده شده برای تنظیم ولتاژ DC.
معادلات دینامیکی لینک DC
کانورتر باک DC/DC
مشخصه‌ی انشعاب‌محور سیستم الکترونیک قدرت متصله
شکل۴٫ حرکت مقادیر ویژه‌ی ماتریس ژاکوبین در اثر تغییر مشخصات بار.
شکل۵٫ منحنی‌های صفحه‌ی فازی برای CVBC با (الف) خازن فیلتری ۷۵/۰ میلی‌فاراد و (ب) خازن فیلتری ۵/۱ میلی‌فاراد
تحلیل انشعاب سیستم الکتریکی هواپیما
تحلیل انشعاب برای CVBC با خازن متغیر فیلتر
شکل۶٫ منحنی‌های حوزه‌ی زمان خروجی CBC (الف) ولتاژ و (ب) جریان با خازن فیلتری با مقدار ۷۵/۰ میلی‌فاراد.
ناحیه‌ عملکرد پایدار
شکل۷٫ نقطه‌ی کار پایدار یکسوساز ۱۲ پالسه.
شکل۸٫ (الف) اسیلوگرام و (ب) منحنی صفحه‌فازی ولتاژ و جریان ژنراتور سنکرون.
شکل۹٫ دیاگرام‌های حوزه‌ی زمان (الف) ولتاژ و (ب) جریان خروجی dc یکسوساز.
شکل۱۰٫ دیاگرام‌های منحنی صفحه‌ی فازی مربوط به سیستم AC/DC ژنراتور سنکرون برای (الف) ولتاژ dc در برابر جریان dc، (ب) ولتاژ فیلتر در برابر جریان، (ج) ولتاژ ژنراتور در برابر جریان و (د) ولتاژ dc در برابر خطای ژنراتور سنکرون.
شکل۱۱٫ (الف) منجنی صفه‌ی فازی و (ب) پاسخ حوزه‌ی زمان ولتاژ خروجی یکسوساز برای تغییر پارامتر Ki در واحد کنترل PI (ج) شبیه‌سازی حوزه‌ی زمان ولتاژ فیلتر.
شکل۱۲٫ دیاگرام صفحه‌ی فازی فیلتر ژنراتور سنکرون.
ارزیابی پایداری در برابر تغییر شرایط بارگذاری
شکل۱۳٫ پاسخ سیستم به تغییر پله در توان بار (الف) ولتاژ در HVDC (ب) ولتاژ در پایانه‌‌های فیلتر هارمونیکی ژنراتور سنکرون.
تحلیل انشعاب با در نظر گرفتن افزایش شیب توان در پیکربندی بارگذاری
شکل۱۴٫ دینامیک سیستم برای تغییر پله در تقاضای توان (الف) ولتاژ در لینک HVDC (ب) جریان سلف در HVDC (ج) دیاگرام انشعاب برای صفحه‌ی فازی ولتاژ و جریان در HVDC (د) دیاگرام انشعاب متناظر با صفحه‌ی فازی در پایانه‌ی فیلتر هارمونیکی ژنراتور سنکرون.
شکل۱۵٫ شبیه‌سازی رایانه‌ای در محیط PSIM (الف) ولتاژ فیلتر ژنراتور سنکرون (ب) ولتاژ در HVDC (ج) جریان سلف در لینک HVDC (د) توان بار تحویلی توسط منبع تغذیه‌ی ۱۲ پالسه.
شکل۱۶٫ دیاگرام انشعاب برای ولتاژ خروجی dc یکسوساز ۱۲ پالسه در برابر (e) جریان dc و (f) تقاضای توان (g) سیگنال خطای زنراتور سنکرون. همچنین دیاگرام فازی مربوط به ولتاژ فیلتر هارمونیکی ژنراتور سنکرون در برابر جریان در (h) تشریح شده است.
تغییر در فرکانس باس اصلی AC ناشی از تغییر در سرعت موتور ژنراتور سنکرون
شکل۱۷٫ پایداری سیستم در برابر تغییر فرکانس عملکردی (الف) ولتاژ در لینک DC اصلی (ب) پروفیل ولتاژ سه فاز در پایانه‌های فیلتر هارمونیکی.
شکل۱۸٫ عملکرد گذرای سیستم اینورتر (الف) صفحه‌ی فازی مربوط به باس AC اصلی (ب) شکل موج حوزه‌ی زمان مربوط به جریان ورودی موتور القائی.
شکل۱۹٫ دینامیک سیستم در برابر تغییر پارامتر انشعاب (الف) شکل موج جریان مربوط به پروفیل ورودی IM (ب) صفحه‌ی فازی مربوط به ولتاژ فاز در برابر جریان باس AC اصلی
نتیجه‌گیری
جدول۳:پارامترهای سیستم
پیوست A

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک مدل جامع انشعاب دینامیکی و بررسی پایداری سیستم پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما (AAEPS) را ارائه می‌دهد. مدل انشعابی ارائه شده، به منظور بررسی پایداری سیستم توان الکتریکی هواپیما تحت پیکربندی‌های مختلف سیستم و انواع شرایط بارگذاری به کار گرفته می‌شود. بررسی‌های بیشتری انجام می‌شود تا دوام و استحکام سیستم و زیرسیستم‌های توان الکتریکی هواپیما در برابر تغییرات وابسته به زمان که در دینامیک سیستم و به دلیل تغییرات پارامترهای حلقه‌ی کنترلی و تغییرات شرایط بارگذاری و تقاضای توان رخ می‌دهند، ارزیابی شود. علاوه براین، تحلیل پایداری برای تغییرات فرکانس کار کانال AC سیستم توان الکتریکی هواپیما گزارش می‌شود. نشان داده شده است که نقاط تعادل متناظر با معادلات مختلف سیستم‌های توان الکتریکی هواپیما، وقتی پارامترهای کاری سیستم در معرض تغییرات قرار گیرند، رفتارهای انشعابی گوناگون از خود بروز می‌دهند. در نهایت، چندین مدل مطالعه‌ی موردی گسترش یافته و پیاده سازی شد و دیاگرام‌های دوبعدی انشعاب متناظر با آن مدل‌ها به همراه نتایجی که توسط اندازه گیری‌های آزمایشگاهی موجود تأیید می‌شوند، بدست آمد. مطالعه‌ی پایداری سیستم پیشرفته توان الکتریکی هواپیما و تحلیل انشعاب می‌تواند به مهندسان در شناسایی نواحی مطلوب عملکرد و طراحی حاشیه‌ی اطمینان بر اساس تغییر بارگذاری و پارامترهای سیستم، کمک کند.

دانلود مقاله isi بحث روی مدلسازی و کنترل سیستم‌های پیشرفته‌ی توان الکتریکی هواپیما: پایداری سیستم و تجزیه و تحلیل انشعاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *