خانه / مدیریت و کارآفرینی / دانلود مقاله isi راهبرد و سیستم های کنترل مدیریت: دیدگاه مبتنی بر منابع
دانلود مقاله isi راهبرد و سیستم های کنترل مدیریت: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانلود مقاله isi راهبرد و سیستم های کنترل مدیریت: دیدگاه مبتنی بر منابع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهبرد و سیستم های کنترل مدیریت: دیدگاه مبتنی بر منابع

عنوان انگليسي مقاله :: Management control systems and strategy: A resource-based perspective

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
30 صحفه PDF
42 صحفه WORD
16289

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
چارچوب نظری
تعریف سازه ها
دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت ها
استفاده از سیستم های کنترل مدیریت
مدل نظری و فرضیه ها
روابط بین استفاده ی تشخیصی و قابلیت ها
روابط بین کاربرد تبادلی و قابلیت ها
روابط بین استفاده ی مشترک از PMS و قابلیت ها
روابط موجود بین PMS، قابلیت ها و عملکرد سازمانی
اعتباریابی مدل
روش
طرح پژوهش
سنجش سازه ها
اعتباریابی سازه ها
مدل معادله ی ساختاری
نتایج
مدل های معادله ی ساختاری
آزمون فرضیه
کاربرد تشخیصی و تبادلی، و قابلیت ها
تنش پویا و قابلیت ها
روابط با عملکرد سازمانی
بحث
نتیجه گیری
جدول ۱- آمار توصیفی و ماتریس همبستگی
جدول ۲- نتایج مدل های معادله ی ساختاری
پیوست ۱٫ نیمرخ پاسخ دهندگان
پیوست ۲٫ گویه های پرسش نامه و آمار تحلیل سنجش
قابلیت های داخلی
عملکرد سازمان
پیوست ۳٫ اعتباریابی سازه ها (روش ها و آزمون ها)

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مطالعه بررسی روابط موجود بین استفاده از سیستم های کنترل مدیریت (MCS) و قابلیت های سازمانی از دیدگاه مبتنی بر منابع است. به طور دقیق تر، این مطالعه بر کاربردهای تبادلی و تشخیصی یکی از جنبه های مهم MCS، یعنی سیستم های سنجش عملکرد (PMS) و چهار قابلیتی که به انتخاب های راهبردی منجر می شوند (یعنی جهت گیری بازار، کارآفرینی، نوآوری و یادگیری سازمانی) متمرکز است. سه مسئله ی پژوهش در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرند: (۱) کاربردهای تشخیصی و تبادلی MCS تا چه حد در خلق و حفظ قابلیت هایی که به انتخاب های راهبردی منجر می شوند نقش ویژه دارند؟ (۲) کاربردهای تشخیصی و تبادلی MCSبه صورت ترکیب با تولید تنش پویایی که در خلق و حفظ این قابلیت ها نقش دارد عمل می کنند؟ (۳) استفاده از MCS تا چه حد در عملکرد سازمانی نقش دارد؟ نتایج حاکی از آنند که استفاده ی تبادلی از PMS از طریق متمرکز کردن توجه سازمانی بر اولویت های راهبردی و گفتمان محرک، چهار قابلیت را پرورش می دهد. همچنین، استفاده ی تشخیصی از PMS از طریق ایجاد محدودیت برای کسب اطمینان از پیروی از دستورات،فشاری منفی را بر این قابلیت ها اعمال می کند. به علاوه، برخی از شواهد حاکی از تأثیر تشخیصی و تبادلی تنش پویای حاصل از استفاده ی متوازن از PMS بر قابلیت ها و عملکرد هستند.

دانلود مقاله isi راهبرد و سیستم های کنترل مدیریت: دیدگاه مبتنی بر منابع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *