خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi یادگیری برای یادگیری و رشد بهره وری : شواهدی از کارخانه جدید مونتاژ خودرو
دانلود مقاله isi یادگیری برای یادگیری و رشد بهره وری : شواهدی از کارخانه جدید مونتاژ خودرو

دانلود مقاله isi یادگیری برای یادگیری و رشد بهره وری : شواهدی از کارخانه جدید مونتاژ خودرو

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یادگیری برای یادگیری و رشد بهره وری : شواهدی از کارخانه جدید مونتاژ خودرو

عنوان انگليسي مقاله :: Learning to learn and productivity growth: Evidence from a new car-assembly plant

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
24 صحفه WORD
11951

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ نظریه های یادگیری و مدل های پیشنهادی
۲٫ ۱ مروری مختصر بر آثار پیشین
۲٫ ۲ مدلهای یادگیری قطعی گرا
۲٫ ۲٫ ۱ یادگیری ثابت
۲٫ ۲٫ ۲ یادگیری برای یادگیری
۲٫ ۲٫ ۳ یادگیری برای یادگیری با مدل دانش نامحدود
۲٫ ۲٫ ۴ مدل یادگیری ترکیبی
۲٫ ۳ مدل تصادفی
جدول ۱: جواب های معادلات دیفرانسیل حاصل از ترکیب های مقادیر پارامتر ها در معادله
تصویر ۱: نرخ یادگیری
۳٫ کاربرد تجربی: یادگیری عملیاتی در کارخانه مونتاژ خودرو در ماه های اول عملیات
۳٫ ۱ شکل تابعی مربوط به تابع تولید و داده ها
جدول ۲: آمار توصیفی ورودی ها و خروجی های کارخانه مونتاژ
جدول ۳: نتایج حاصل از برآورد معادله ۶ تحت فرضیات مختلف
۳٫ ۲ برآورد پارامترهای مدل های یادگیری
۳٫ ۲٫ ۱ یادگیری قطعی گرا
تصویر ۲٫ مقادیر پیش بینی شده و برآورده شده
۳٫ ۲٫ ۲ مدل جووانویچ و نیارکو
۴٫ بحث و نتیجه گیری
پیوست الف
جدول الف

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یادگیری را با تجربه ای فراتر از منحنی تجربه شامل احتمال « یادگیری برای یادگیری» مدل سازی می کند: سرعت یادگیری به مرور زمان با تکیه بر آموخته های قبلی افزایش می یابد. مدل یادگیری قطعی گرایانه ی گسترش یافته را با یادگیری تصادفی جووانویچ و نیارکو (۲۶) مقایسه می کنیم. مدل نظری با داده هایی درباره بهره وری عامل کل کارخانه مونتاژ خودرو در ماه اول عملیاتش آزمایش می شود. مشاهده می کنیم « مدل یادگیری ترکیبی» که سرعت یادگیری در آن برابر عدد ثابتی به اضافه ی اثر یادگیری برای یادگیری است، مدلی است که بهترین تناسب را با داده های تجربی دارد. مدل یادگیری تجربی منجر به الگوی زمانی رشد بهره وری عامل کل می شود که ابتدا افزایش می یابد و سپس کاهش پیدا می کند و از نرخ کاهش رشد همیشگی منحنی یادگیری متفاوت است و چشم اندازهای جدیدی را به مطالعه یادگیری بواسطه تجربه می گشاید.

دانلود مقاله isi یادگیری برای یادگیری و رشد بهره وری : شواهدی از کارخانه جدید مونتاژ خودرو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *