خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری
دانلود مقاله isi تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود مقاله isi تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان انگليسي مقاله :: Investment Decision Making and Risk

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
27 صحفه WORD
10516

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫ مقدمه
۱٫۱ تحقیق فعلی
۲٫ ابزار و روش ها
۲٫۱ شرکت کنندگان
۲٫۲ اندازه گیری ویژگی های شخصیتی
۲٫۳ پرسشنامه سرمایه گذاری
۲٫۴ روش
۳٫ نتایج
۳٫۱ تصمیم به سرمایه گذاری
۳٫۲ پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران
۳٫۳ قابلیت پیش بینی روند تغییر قیمت سهام
۳٫۴ میزان سرمایه گذاری
۳٫۵ مدت سرمایه گذاری
۳٫۶ ترجیح سرمایه گذاری
۳٫۷ ریسک کم در برابر ریسک متوسط
۳٫۸ سرمایه گذاری با زیان
۳٫۹ سرمایه گذاری با سود
۴٫ بحث
۴٫۱ محدودیت ها و تحقیقات بیشتر
۵٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تحقیق حاضر بررسی می کند افراد تا چه حد بر اساس آمادگی سرشتی که برای هیجانی خاص مانند خشم یا اضطراب دارند اقدام به تصمیم گیری مالی می کنند. پیش بینی کردیم که ویژگی خشم با تصمیم برای سرمایه گذاری ارتباط داشته باشد اما ویژگی اضطراب باعث می شود افراد از سرمایه گذاری خودداری کنند. ازپرسشنامه شش سؤالی استفاده کردیم که تصمیمات سرمایه گذاری در زندگی واقعی، قابلیت پیش بینی روند تغییرات سهام و ترجیح دادن سرمایه گذاری های پرریسک را بررسی می کند، برای اندازه گیری نگرش شرکت کنندگان نسبت به ریسک در حوزه مالی نیز از سه سناریوی فرضی استفاده کردیم. نتایج نشان داد که ویژگی خشم تصمیمات پرریسک را پیش بینی می کند: خشم با تمایل به سرمایه گذاری پول در انواع مختلف سهام، ترجیح دادن سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت و برآورد بالای قابلیت پیش بینی روند تغییرات قیمت سهام ارتباط مثبتی داشت. در مقابل، ویژگی اضطراب تصمیمات مالی محافظه کارانه را پیش بینی می کند: اضطراب با تصمیم به عدم سرمایه گذاری پس اندازها، داشتن حساب بهره دار و قابلیت پیش بینی اندک روند سهام ارتباط داشت. در سناریوهای فرضی، ویژگی خشم پورتفوی با ریسک متوسط و تصمیم برای منتظر ماندن قبل از فروش سرمایه گذاری با سود یا با زیان را پیش بینی می کند، در حالی که ویژگی اضطراب با ترجیح دادن پورتفوی با ریسک اندک و تصمیم برای فروش فوری سهام در صورت افزایش یا کاهش ارزش آن ارتباط داشت. این اطلاعات همسو با مدل های شناختی هیجانات است که بر کاربرد عملی آنها تأکید می کند و به اطلاعات پیرامون رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در زندگی واقعی می افزاید.

دانلود مقاله isi تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *