خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند
دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند

دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند

عنوان انگليسي مقاله :: How do small firms possibly survive? A comparison study of marketing skills and logistics infrastructure of small and large wholesalers

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
24 صحفه WORD
1460

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
ادبیات موضوع و فرضیه سازی
مهارت های بازاریابی: توسعه روابط و خدمات
ارتباط
وفاداری
اعتماد
تعهد به اعضا
برنامه های کمکی
برندهای قدرتمند و مجموعه ها
تدارکات: حرکت فیزیکی کالاها
امکانات و ارتباطات تدارکاتی
به موقع
موجودیت و برگشت محصول
هزینه های موخر افزایش یافته
کارکنان تدارکات
روش ها
وضعیت تحقیق
داده ها
جدول ۱: طبقه بندی صنعتی براساس حوزه
۳-۳- مهارت های بازاریابی: متغیرهای مستقل
جدول ۲: مشخصات عمده فروشان بزرگ، متوسط و کوچک
۴-۳- تدارکات: متغیرهای مستقل
جدول ۳ : نتایج تحلیل عوامل و قابلیت اطمینان
عملکرد: متغیر وابسته
تحلیل آماری
نتایج
جدول ۴ آ : تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین عوامل مهارت های بازاریابی و تدارکاتی و عملکرد عمده فروشان کوچک
جدول ۴ ب : تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط بین عوامل مهارت های بازاریابی و تدارکاتی و عملکرد عمده فروشان بزرگ
جدول ۵ : تحلیل MANOVA از تعیین کنندگان عوامل مهارت های بازاریابی و تدارکاتی عمده فروشان کوچک دربرابر عمده فروشان بزرگ
مفاهیم
محدودیت ها و مطالعات آینده
ضمیمه تحقیق ۱

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

اکثر عمده فروشان شرکت هایی خانوادگی هستند که خیلی اوقات مهارت های بازاریابی و زیرساختی که قابلیت ورود به بالاترین سطح توسعه عمومی سیستم توزیع بازاریابی را فراهم سازد ندارند. آن ها بیشتر مشغول به فعالیت های روزانه، اعتبارات و وصول کارها تا افزایش مهارت های بازاریابی و شبکه های تدارکات هستند. هدف این تحقیق کاوشی شناسایی عناصر مهارت های بازاریابی و تدارکات مرتبط با عملکرد عمده فروشان کوچک و بزرگ و مقایسه تباین این متغیرها است. داده ها از ۴۵۰۰ عمده فروش کوچک و بزرگ در منطقه اداری هیوگو و اوساکای ژاپن گردآوری شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه در این تحقیق نشان داد که عوامل کمک مالی توزیع کنندگان و خدمات خریداران به عمده فروشان عملکرد عمده فروشان کوچک و عوامل خدمات توزیع کنندگان به عمده فروشان و خدمات خریداران به عمده فروشان عملکرد عمده فروشان بزرگ را تشریح می کند. تحلیل چندمتغیره واریانس و تحلیل مشخص کننده چندگانه نشان داد که عمده فروشان بزرگ و کوچک با توجه به خدمات توزیع کننده به عمده فروش، کمک مالی توزیع کننده و فعالیت های بین تدارکات عمده فروش متفاوت هستند. استنباط ها مورد بحث قرار می گیرند.

دانلود مقاله isi چگونه شرکت های کوچک باقی می مانند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *