خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه
دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه

دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه

عنوان انگليسي مقاله :: Examining the impact of privacy trust and risk perceptions beyond monetary transactions: An integrated model

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
45 صحفه WORD
9383

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫ مقدمه
۲٫ مقالات
۲٫۱٫ نگرانی‌های محرمانگی
جدول۱٫مطالعات پیشین در خصوص نگرانی‌های محرمانگی.
۲٫۲٫ اعتماد
جدول ۲٫ تعابیر پیشین از اعتماد.
۲٫۳٫ قصد بازیابی اطلاعات مصون از افشا
۲٫۴٫ خرید در مقابل بازیابی اطلاعات
۳٫ مبانی نظری
۴٫ مدل و فرضیه های پژوهش
شکل۱٫مدل پژوهش
۴٫۱٫ پیشایندهای نگرانی‌های محرمانگی
۴٫۲٫ پیشایندهای اعتماد
۴٫۳٫ پیشایندهای قصد معامله و بازیابی اطلاعات مصون از افشا
۴٫۴٫ اثر تعدیل کننده تجربه
۵٫ متدولوژی پژوهش
۵٫۱٫ اندازه گیری
۵٫۲٫ جمع آوری داده‌ها
جدول ۳٫ جمعیت شناسی پاسخ دهندگان.
۶٫ تحلیل داده‌ها و نتایج
۶٫۱٫ مدل اندازه گیری
جدول ۴٫ آماره های توصیفی و همبستگی‌ها (همه خریداران).
جدول ۵٫ آماره های توصیفی و همبستگی‌ها (خریداران بی تجربه).
جدول ۶٫ آماره های توصیفی و همبستگی‌ها (خریداران با تجربه).
۶٫۲٫ ارزیابی ساختاری مدل و فرضیه آزمایی
شکل۲٫نتایج تحلیلPLS (کل خریداران).
جدول ۷٫ اثرات مستقیم، غیر مستقیم، و کلی در پیش بینی متغیرهای قصد.
شکل۳٫نتایج تحلیلPLS (خریداران بی تجربه).
شکل۴٫نتایج تحلیلPLS (خریداران با تجربه).
۶٫۳٫ تحلیل تعدیل
جدول ۸٫ نتایج اثر تعدیل کننده‌ی تجربه.
شکل۵٫ نمودار اثر تعدیل کننده‌ی تجربه بر خریداران بی تجربه و خریداران با تجربه.
۷٫ بحث
۸٫ پیامدها
۹٫ نتیجه گیری
ضمیمه A پرسشنامه نظرسنجی و وزن‌های عاملی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

توجه زیاد در مطالعات محرمانگی و اعتماد حول خرید است، اما تحقیقات محرمانگی در انواع دیگری از فعالیت‌های آنلاین در حال پدیدار شدن هستند. این مطالعه پیشایندهای محرمانگی، اعتماد و ریسک، و همچنین اثر مشترک-شان بر دو فعالیت مشابه، اما اساسا متفاوت، را بررسی کرد: معاملات آنلاین و بازیابی اطلاعات مصون از افشا. هر دو فعالیت شامل ارائه اطلاعات خصوصی کاربر هستند، اما مورد دوم آزادی عملی را برای کاربران برای کنترل (یا حتی تحریف) هویت واقعی‌شان فراهم می‌کند. تجربه خرید کاربر در این مطالعه روابط و شدت‌های سازه‌ها را تعدیل کرد. اثر سواد اینترنتی، آگاهی اجتماعی و تمایل به اعتماد بر نگرانی محرمانگی و اعتماد، برای خریداران با تجربه ضعیف‌تر بود. نگرانی محرمانگی، اعتماد و ارزیابی ریسک نقش کمتری را در دو متغیر فعالیت مربوط به افراد با تجربه تر ایفا کردند. ریسک محرمانگی ادراکی به عنوان پیشایندی قوی برای پاسخ دهندگان در هر دو گروه تجربه برجسته بود، اما اثر سواد اینترنتی، آگاهی اجتماعی و تمایل به اعتماد برای همین گروه از نظر آماری معنی دار نبود. در ادامه، پیامدهای عملی و مدیریتی بیشتری ارائه می‌شوند.

دانلود مقاله isi بررسی تاثیر ادراک‌های محرمانگی اعتماد و ریسک فراتر از معاملات پولی یک مدل یکپارچه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *