خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی
دانلود مقاله isi برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

دانلود مقاله isi برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

عنوان انگليسي مقاله :: Equality as a benchmark for third-party punishment and reward: The moderating role of uncertainty in social dilemmas

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
28 صحفه WORD
27676

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چكیده
مقدمه
مطالعه ۱ : تصمیمهای واسطه ها برای مجازات
فرضیه ها
روش
شركت كنندگان و طرح
رویه
عدم اطمینان اندازه منبع
دستورالعمل های مجازات
معضل منبع مشترك
واكنشهای عاطفی
نتایج
بررسیهای دستكاری (شده)
اندازه مجازات
جدول ۱ مطالعه ۱ : اندازه مجازات توسط عدم اطمینان اندازه منبع و بازخورد درباره برداشتهای انفرادی (۳ x 2)
واكنشهای عاطفی
جدول ۲ مطالعه ۱ : واكنشهای عاطفی منفی توسط عدم اطمینان اندازه منبع و بازخورد درباره برداشتهای انفرادی (۳ x 2)
جدول ۳ مطالعه ۱ : واكنشهای عاطفی مثبت توسط عدم اطمینان اندازه منبع و بازخورد درباره برداشتهای انفرادی (۳ x 2)
تحلیلهای میانجی گر
بحث
مطالعه ۲ : تصمیمهای واسطه ها برای پاداش دادن
اندازه پاداش
واكنشهای عاطفی
جدول ۴ مطالعه ۲ : اندازه پاداش توسط عدم اطمینان اندازه منبع و بازخورد درباره برداشتهای انفرادی (۳ x 2)
جدول ۶ مطالعه ۲ : واكنشهای عاطفی منفی توسط عدم اطمینان
بحث
بحث كلی
درباره تعمیم و محدودیتهای یافته های ما
پاسخهای متفاوت به اعضاء گروه بیش از حد همكاری كننده
تصمیمهای اجرایی متفاوت، احساسات متفاوت

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مقاله حاضر بر تصمیم گیری های شركت های واسطه برای مجازات و پاداش در معضلات اجتماعی و تعدیل نقش عدم اطمینان محیطی (برای مثال عدم اطمینان درباره اندازه منابع مشترك) تمركز دارد. ما بحث می كنیم و نشان می دهیم كه شركتهای واسطه در معضلات اجتماعی از قانون برابری بعنوان معیاری دقیق برای تعیین مجازاتها (مطالعه ۱) و نیز پاداشها (مطالعه ۲)، اما تنها تحت اطمینان محیطی استفاده می كنند. شركتهای واسطه تحت عدم اطمینان محیطی چنین معیار دقیقی را برای تشخیص همكاران از جداشدگان (غیرهمكاران) به كارنمی برند، درعوض، آنها به نظر می آید از قانون زیر استفاده می كنند :‌ یك عضو گروه هر چه بیشتر همكاری كرده است كمتر مجازات می بیند (مطالعه ۱) و بیشتر پاداش می گیرد (مطالعه ۲). همینطور، این یافته ها درابتدا نشان می دهند كه تصمیمهای اجرایی شركتهای واسطه توسط عدم اطمینان محیطی تعدیل می شوند.

دانلود مقاله isi برابری بعنوان معیاری برای مجازات و پاداش شرکتهای واسطه : تعدیل نقش عدم اطمینان در معضلات اجتماعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *