خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi تاثیرات برنامه های حمایتی بر روی راهبردهای شرکتی موسسات کوچک و میانه اندازه
دانلود مقاله isi تاثیرات برنامه های حمایتی بر روی راهبردهای شرکتی موسسات کوچک و میانه اندازه

دانلود مقاله isi تاثیرات برنامه های حمایتی بر روی راهبردهای شرکتی موسسات کوچک و میانه اندازه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیرات برنامه های حمایتی بر روی راهبردهای شرکتی موسسات کوچک و میانه اندازه

عنوان انگليسي مقاله :: Effects of Support Programs on Corporate Strategies of Small and Medium-sized Enterprises

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
16 صحفه WORD
12250

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مرورگری ادبیات پژوهشی و فرضیات
۲٫۱٫راهبردهای شرکتی SME ها
جدول (۱) –راهبردهایSME ها
۲٫۱٫۱٫راهبردهای مرتبط با محصول
۲٫۱٫۲٫راهبردهای مرتبط با بازار
۲٫۲٫برنامه های حمایتی SME ها
۲٫۲٫۱٫پشتیبانی در زمینه ی فن آوری
۲٫۲٫۲٫پشتیبانی در زمینه ی آموزش
۲٫۲٫۳٫پشتیبانی در زمینه ی تامین مالی
۲٫۲٫۴٫پشتیبانی در زمینه ی ماشین آلات/تجهیزات/زیرساخت
۲٫۲٫۵٫پشتیبانی در بازاریابی
۲٫۲٫۶٫پشتیبانی مشاورهای
۳٫شیوه شناسی
۳٫۱٫هدف پژوهش
۳٫۲٫نمونه و گردآوری داده ها
۳٫۳٫مدل پژوهشی
۳٫۴٫تجزیه و تحلیل ها و نتایج
۳٫۴٫۱٫میانگین ها و انحرافات استاندارد
جدول (۲) –میانگین هاو انحرافات استاندارد
۳٫۴٫۲٫تحلیل همبستگی
جدول (۳) –ضرایب همبستگی
۳٫۴٫۳٫تحلیل های رگرسیونی و آزمونگری فرضیات
جدول (۴) –نتایج تحلیلرگرسیونی انجام شد ه برای تعیین تاثیر حمایت ها از SME ها بر روی راهبرد مرتبط با محصول
جدول (۵) –نتایج تحلیل رگرسیونی انجام شده برای تعیین تاثیرحمایت هاازSME ها بر روی راهبرد مرتبط با بازار
۴٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

موسسات کوچک و میانه اندازه (SME ها) به سازمان های راهبردی اقتصاد کشورهای در حال جهانی شدن تبدیل گشته اند. SME های ترکیه دچار برخی مشکلات در زمینه ی مسئله ی سازگاری (افزایش کارایی و بهره وری، بهبود کیفیت، ایجاد و بسط تکنیک ها و فرایندهای تولیدی جدید، و توسعه ی محصولات و فن آوری ها) با استاندارهای اتحادیه ی اروپا در مسیر گذار از دوره ی پیوستن به اتحادیه ی اروپا در چارچوب اتحادیه ی گمرکی و مصوبات هلسینکی هستند. این وضعیت موجب شده است تا سیاست ها و راهبردهایی حمایتی برای SME ها وارد دستور کار شوند. در مطالعه ی حاضر، پشتیبانی های انجام گرفته از SME ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات حمایت های ارائه شده به SME ها بر روی راهبردهای تجاری آن ها بوده است. نظرسنجی ای از ۳۹۶ موسسه ی کوچک و میانه اندازه ی منطقه ی صنعتی سازماندهی شده در کایسری ترکیه در میان سال های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۲ انجام پذیرفت، و داده های حاصله با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده ی تاثیرات معنادار پشتیبانی های فن آورانه، آموزشی و مشاوره ای ارائه شده به SME ها بر روی راهبردهای محصولی و بازاریابانه ی این موسسات بودند.

دانلود مقاله isi تاثیرات برنامه های حمایتی بر روی راهبردهای شرکتی موسسات کوچک و میانه اندازه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *