خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi پاسخ مشتریان به راهبردهای تطبیق ارتباطات میان فرهنگی در رویارویی با خدمات مهمان نوازی
دانلود مقاله isi پاسخ مشتریان به راهبردهای تطبیق ارتباطات میان فرهنگی در رویارویی با خدمات مهمان نوازی

دانلود مقاله isi پاسخ مشتریان به راهبردهای تطبیق ارتباطات میان فرهنگی در رویارویی با خدمات مهمان نوازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پاسخ مشتریان به راهبردهای تطبیق ارتباطات میان فرهنگی در رویارویی با خدمات مهمان نوازی

عنوان انگليسي مقاله :: Customer responses to intercultural communication accommodation strategies in hospitality service encounters

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
22 صحفه WORD
41305

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
۲- زمینه ی تحقیق
۱-۲ تطبیق ارتباط در رویارویی با خدمات میان فرهنگی
۲-۲ پاسخ احساسی مشتریان به تطبیق ارتباط
۳-۲ ارزش مصرفی درک شده ی مشتری از انطباق ارتباط
۱-۳-۲ نقش واسطه ایی محوریت میان فرهنگی انطباق کارکنان بر ارزش نمادین درک شده ی مشتریان
۳- روش شناسی
۱-۳ توسعه ی محرک های ویدیویی
۲-۳ مطالعه ی آزمایشی بررسی های اجرایی
۳-۳ شرکت کنندگان و رویه های مطالعه ی اصلی
۴-۳ سنجش
۴- نتایج
۱-۴ بررسی های اعتباری
۲-۴ تأثیر تطبیق ارتباط بر پاسخ های احساسی مشتریان
۳-۴ تأثیر تطبیق ارتباط بر ارزش درک شده ی مشتری
۴-۴- تأثیرات پاسخ احساسی مشتری و ارزش درک شده بر رضایت مشتری
۵- بحث
۱-۵ مفاهیم نظری
جدول یک: پاسخ متوسط به نوع انطباق
شکل ۱٫ نقش تعدیل جهت گیری کارکنان بین فرهنگی به مشتری ارزش نمادین درک شده است.
۲-۵ مفاهیم مدیریتی
۳-۵ محدودیت ها و مسیر برای پژوهش آتی
ضمیمه ی الف. موارد سنجش متغیرهای کلیدی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شرکتهای مهمان نوازی با سرعت درحال افزایش جهانی شدن به مشتریان بین المللی بیشتر و بیشتری با پیش زمینه های فرهنگی متمایز خدمت می کنند. برخی از شرکتهای مهمان نوازی دو راهبرد تطبیق ارتباطات را برای ارتقا تجارب مصرف میان فرهنگی اجرا کرده اند: الف) انطباق پیش زمینه ی فرهنگی ارائه دهنده خدمات و مشتری و یا ب) استفاده از زبان مادری مشتری برای تسهیل ارتباطات. هدف این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری تطبیق ارتباطات میان فرهنگی بر تجارب رویارویی با خدمات مشتی است. طرح تجربی میان موضوعی عاملی A4 ( تطبیق ارتباطات: تناسب زبان، تناسب اخلاق، تناسب اخلاق و زبان و عدم تناسب)× ۲ ( تمرکز تطبیق ارتباط: میان فرهنگی در برابر میان فردی) با استفاده از سناریوی اعلام ورود ویدیوئی هتل به عنوان محرک تجربی به کار گرفته شد. یافته ها بیان می کنند مصرف کننده به راهبردهای تطبیقی ارتباطی با نفوذ، انگیختگی و لذت احساس شده ی افزایش یافته پاسخ نشان می دهد. علاوه بر این، راهبردهای تطبیق به خصوص زمانی که کارکنان تمرکز میان فرهنگی اقدامات تطبیقی ارتباطی را بیان می کنند به ارزش نمادین درک شده ی رویارویی با خدمات کمک می کند. نتایج این مطالعه به متخصصین مهمان نوازی در مدیریت رویارویی با خدمات در دنیای به شدت جهانی شده ی امروز بینشی ارائه می دهد.

دانلود مقاله isi پاسخ مشتریان به راهبردهای تطبیق ارتباطات میان فرهنگی در رویارویی با خدمات مهمان نوازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *