خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی
دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی

دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی

عنوان انگليسي مقاله :: Combined Fault Detector and Faulted Phase Selector for Transmission Lines Based on Adaptive Cumulative Sum Method

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
20 صحفه WORD
52968

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
آشکارساز خطای ارائه شده
الگوریتم CUSUM
الگوریتم ACUSUM
ارزیابی الگوریتم ارائه شده
ارزیابی قابلیت اطمینان
شکل۱٫ سیستم قدرت تست.
شکل۲٫ (الف) سیگنال جریان، (ب) شاخص‌های خروجی ACUSUM و (ج) CUSUM، (د) سیگنال‌های راه‌اندازی ACUSUM و (ه) CUSUM برای خطای رخ داده در زمان t=0.073 s.
جدول۱:لحظات تشخیص و مقادیر شاخص‌های الگوریتم برای زوایای مختلف شروع خطا
شکل۳٫ (الف) سیگنال جریان، (ب) شاخص‌های خروجی ACUSUM و (ج) CUSUM، (د) سیگنال‌های راه‌اندازی ACUSUM و (ه) CUSUM برای خطای مقاومت بالای رخ داده در زمان t=0.08 s.
جدول۳:لحظات تشخیص الگوریتم تحت خطای با مقاومت بالا برای زوایای مختلف شروع خطا
شکل۴٫ (الف) سیگنال جریان، (ب) شاخص‌های خروجی ACUSUM و (ج) CUSUM، (د) سیگنال‌های راه‌اندازی ACUSUM و (ه) CUSUM برای خطای مقاومت بالای رخ داده در زمان t=0.162 s.
ب. ارزیابی امنیت
شکل۵٫ (الف) سیگنال جریان، (ب) شاخص‌های متناظر ACUSUM و (ج) CUSUM در حضور نویز پس از t=0.08 s.
شکل۶٫ (الف) سیگنال جریان، (ب) شاخص‌های متناظر برای ACUSUM و (ج) CUSUM برای افزایش بار در t=0.125 s.
شکل۷٫ (الف) سیگنال جریان، (ب) شاخص‌های متناظر برای ACUSUM و (ج) CUSUM برای کاهش بار در t=0.125 s.
شکل۸٫ نمودار گردشی آشکارسازخطای ترکیب شده با الگوریتم انتخابگر فاز دچار خطا.
اثر فرکانس نمونه‌برداری
انتخابگر فاز دچار خطای ارائه شده
الف. خطاهای داخل مدار
شکل۹٫ (الف) سیگنال‌های جریان مدار اول، (ب) شاخص‌های تشخیص و (ج) شاخص‌های راه‌‌اندازی مربوط به آنها؛ (د) سیگنال‌های جریان مدار دوم، (ه) شاخص‌های تشخیص و (و) شاخص‌های راه‌اندازی مربوط به آنها برای یک خطای L-L در R1 و T1 در زمان t=0.132 s.
شکل۱۰٫ (الف) سیگنال‌های جریان مدار اول، (ب) شاخص‌های تشخیص و (ج) شاخص‌های راه‌‌اندازی مربوط به آنها؛ (د) سیگنال‌های جریان مدار دوم، (ه) شاخص‌های تشخیص و (و) شاخص‌های راه‌اندازی مربوط به آنها برای یک خطای L-L-L در R1، R2 و T2 در زمان t=0.128 s.
جدول۴:نتایج ارزیابی الگوریتم انتخابگر فاز دچار خطا برای انواع مختلف خطا
خطاهای cross (متقاطع)
نتایج بیشتر
جدول۵:مقایسه‌ی عملکردهای FPSUهای مختلف
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، یک روش نوین برای تشخیص خطا در خطوط انتقال ارائه شده است. این ایده مبتنی بر روش جمع تجمعی تطبیقی (ACUSUM) است، که ساختار آن با جریان عبوری از خط متناظر منطبق است. الگوریتم ارائه شده قادر است حتی خطاهای با دامنه‌ی کوچک و با مقاومت‌های بزرگ را تشخیص دهد. با استفاده از این روش، تنها پس از چند میلی‌ثانیه بعد از وقوع خطا، واحد تشخیص خطا با الگوریتم تشخیص اصلی اجازه می‌دهد تا فعال شود. علاوه بر این، شاخص‌های خروجی الگوریتم ACUSUM می‌تواند تنها ۱ میلی‌ثانیه پس از ثبت خطا، بین فازهای خطا تمایز قائل شود. این انتخابگر جدید فاز خطا را می‌توان به خطوط انتقال دومداره نیز اعمال کرد تا بتوان خطاهای cross و نیز خطاهای داخل مدار را تشخیص داد. نتایج نشان می‌دهد که روش ارائه شده به عنوان یک الگوریتم آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا، دارای عملکرد خوبی در سرعت و دقت است

دانلود مقاله isi ترکیب آشکارساز خطا و انتخابگر فاز خطا برای خطوط انتقال بر اساس روش جمع تجمعی تطبیقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *