خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی
دانلود مقاله isi مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

دانلود مقاله isi مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

عنوان انگليسي مقاله :: Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A longitudinal perspective

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
26 صحفه WORD
11733

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
چارچوب تئوری و توسعه فرضیه
معیارها و متریک ها
تحقیقات قبلی مدیریت جریان های نقدی
وجوه اشتراک تئوری
روزهای برجسته فروش (DSO) و عملکرد شرکت
داده ها و معیارها
مطالعات قبلی مدیریت جریان های نقدی
متدولوژی های قبل
یافته های قبل
دیدگاه های ایستا در برابر دیدگاه های پویای مدیریت جریان های نقدی
تحلیل تغییرات وضعیت جریان های نقدی و تغییرات عملکرد مالی شرکت
تحلیل علیت گرانگر
متدولوژی
تحلیل علیت گرانگر
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

سیاست های یک شرکت در زمینه جریان های نقدی که موجب مدیریت سرمایه در گردش در قالب مطالبات نقدی از مشتریان، دارایی های موجود در انبار و پرداخت نقدی به تامین کنندگان می شود بطور اجتناب ناپذیری با عملکردهای آن شرکت ارتباط دارد. در این مطالعه با نقبی به تحقیقات قبلی انجام شده درصدد (الف) توسعه مطالعات قبل با بررسی ارتباط بین تغییرات در معیارهای وجوه در گردش و تغییرات صورت گرفته در عملکردهای مالی شرکت با استفاده از نمونه های طولی داده های شرکت بوده؛ و (ب) قصد بررسی جهات ارتباطی را بین تغییرات میان دوره ای در موقعیت های وجوه در گردش داشته و نیز عملکردهای مالی شرکت را مدّ نظر قرار می دهیم. مطالعه حاضر به روش معادلات تعمیم یافته برآوردی (GEE) برای تحلیل نمونه طولی هشت میان دوره نقدینگی ها و داده های مربوط به عملکرد مالی شرکتها صورت گرفته که از ۱۲۳۳ شرکت تولیدی بدست آمده است. طبق تحلیل های صورت گرفته دریافتیم که تغییرات ایجاد شده در معیارهای متری چرخه تبدیل وجوه نقد (CCC) که بطور متداول مورد استفاده قرار می گیرد ارتباطی به تغییرات عملکرد شرکت ندارد؛ هر چند تغییرات صورت گرفته در عملیات های متریک چرخه عملکردی وجوه نقد (OCC) که رواج کمتری دارد بطور قابل توجهی با تغییرات q توبین ارتباط دارد. بررسی نحوه تغییرات معیارهای ویژه نقدینگی ها در رابطه با تغییرات q توبین حاکی از کاهش حساب های دریافتنی (که در قالب روزهای فروش قابل توجه اندازه گیری شده) و هم کاهش موجودی (که در قالب روزهای قابل توجه انبار نمودن) در رابطه با پیشرفت های عملکردهای مالی شرکت می باشد که طی دوره های متعدد استمرار یافته است. ماهیت درون گرایی نیز به بررسی در مورد آن می پردازد که آیا استراتژی مدیریت وجوه نقدی یک شرکت منجر به تغییر در عملکرد شرکت خواهد شد یا اینکه می توان استراتژی وجوه در گردش را یک محصول فرعی عملکرد شرکت دانست که حاکی از کاهش در DSO و بهبود عملکردهای مالی شرکت می باشد.

دانلود مقاله isi مدیریت جریان های نقدی و عملکرد مالی شرکت های تولیدی : چشم انداز طولی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *