خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)
دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)

دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)

عنوان انگليسي مقاله :: Cancellation and Attenuation of Harmonics in Low Voltage Networks

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
14 صحفه WORD
52969

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
مقدمه
چارچوب مدلسازی
الف. مدلسازی انواع بارهای منفرد کلی
شکل۱٫ مدل مدار معادل SMPS و بارهای CFL.
جدول۱:مقادیر پارامترها برای مدل مدار معادل
مدلسازی شبکه
شکل۲٫ معادل تک خطی بار تجمعی متصل به شبکه‌ی ولتاژ پایین.
جدول۲ : مقادیر امپدانس سیستم [۶، ۷] روش شبیه‌سازی مونت کارلو
نتایج شبیه‌سازی
تجمع نوع یکسان: آثار حذف هارمونیک
شکل۳٫ حذف هارمونیک بار تجمعی CFL (“stiff grid”)
شکل۴٫ مقایسه‌ی نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده برای ترکیبات مختلف بار CFL تجمعی (“stiff grid”)
تجمع نوع یکسان: آثار تضعیف هارمونیک
شکل موج‌های جریان ورودی ac
دامنه‌ی هارمونیک‌های جریان ورودی ac
شکل۵٫ تاثیر امپدانس سیستم روی تضعیف هارمونیک (بار بدون PFC)
شکل‌موج‌های جریان ورودی ac
شکل۶٫ تاثیر امپدانس سیستم روی تضعیف هارمونیک (بار با PFC غیرفعال)
دامنه‌ی هارمونیک‌های جریان ورودی ac
شکل‌موج‌های جریان ورودی ac
دامنه‌ی هارمونیک‌های جریان ورودی ac
شکل۷٫ تاثیر امپدانس سیستم روی تضعیف هارمونیک برای تجمع ترکیبی بارهای SMPS بدون PFC و با PFC غیرفعال.
جدول۳:مقادیر THD ولتاژ و جریان برای بارهای الکترونیک قدرت SMPS تجمعی.
مشخصات الکتریکی شکل موج ولتاژ معوج
تقاضای توان اکتیو
ضریب توان جابجائی
ضریب توان اعوجاجی
نتیجه‌گیری‌ها
شکل۸٫ مقایسه‌ی مشخصات مدل برای بارهای SMPS تجمعی ترکیبی نوع بدون PFC و با PFC غیرفعال برای “stiff grid” (THDV=0) و شرایط ولتاژ تغذیه‌ی معوج (THDV=2.37%).

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– افزایش تعداد تجهیزات مختلف الکترونیک قدرت که هم به عنوان تجهیزات غیرفعال (مثل بارهای یکسوساز سرجلویی) و هم فعال (مثل تولید با واسط اینورتری) کاربرد دارند، از عوامل اصلی میزان بالای هارمونیک در شبکه‌های توزیع ولتاژ پایین محسوب می‌شود. تحلیل و نتایج ارائه شده در این مقاله نحوه‌ی تعامل تجهیزات نوین الکترونیک قدرت با یکدیگر و با شبکه‌ی ولتاژ پایین را بحث و بررسی می‌کند. برای نمایش اثرات حذف و تضعیف هارمونیک، انواع گوناگون تجهیزات الکترونیک قدرت برای مقادیر گوناگون امپدانس مشخصه‌ی سیستم و شکل‌موج‌های معوج ولتاژ تحلیل می‌شود.

دانلود مقاله isi حذف و تضعیف هارمونیک‌ها در شبکه‌های ولتاژ پایین (فشار ضعیف)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *