خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت تولید / دانلود مقاله isi رویکرد شی گرا برای مساله ی زمان بندی انعطاف پذیر و چند هدفه ی کار کارگاهی
دانلود مقاله isi رویکرد شی گرا برای مساله ی زمان بندی انعطاف پذیر و چند هدفه ی کار کارگاهی

دانلود مقاله isi رویکرد شی گرا برای مساله ی زمان بندی انعطاف پذیر و چند هدفه ی کار کارگاهی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رویکرد شی گرا برای مساله ی زمان بندی انعطاف پذیر و چند هدفه ی کار کارگاهی

عنوان انگليسي مقاله :: An object-oriented approach for multi-objective flexible job-shop scheduling problem

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
40 صحفه WORD
43090

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫ مقدمه
شکل ۱٫ تعریف کلاس کار و دستگاه (اقتباس از پیندو، ۲۰۱۲).
۲٫ تعریف مساله
۳٫ نمایش راه حل FJSP
۳٫۱٫ نمایش راه حل FJSP پیشین
جدول ۱٫ مساله ۴ × ۵٫
شکل ۲٫ نمایش راه حل در مقالات (بر گرفته از ژانگ و همکاران، ۲۰۰۹).
شکل ۳٫ ارتباط بین دستگاه و عملیات.
شکل ۴٫ ارتباط بین دستگاه و عملیات.
شکل ۵٫ ساختار داده تحت ارتباطات چند-به-چند.
۳٫۲٫ نمایش راه حل شیء گرای FJSP
شکل ۶٫ دیاگرام کلاس UML رویکرد پیشنهاد شده.
۳٫۲٫۱٫ دیاگرام کلاس FJSP
۳٫۲٫۲٫ دیاگرام تعامل
شکل ۷٫ دیاگرام تعامل نمونه.
۳٫۲٫۳٫ طراحی OO و اثرش بر سیستم های کنترل تولید
شکل ۸٫ طراحی OO و سیستم اطلاعات تولید پیشنهادی.
۴٫ الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده برای FJSP شی گرا
۴٫۱٫ حرکت همسایگی
شکل ۹٫ درج پیش رو و پس رو.
شکل ۱۰٫ مقدار دهی اولیه FJSP.
شکل ۱۱٫ زمان بندی برای مجموعه مساله ۴ × ۵٫
جدول ۲٫ مساله ۸ × ۸٫
۴٫۲٫ تابع برازش
شکل ۱۲٫ زمان بندی برای مجموعه مساله ۸ × ۸٫
جدول ۳٫ مساله ۱۰ × ۱۰٫
شکل ۱۳٫ زمان بندی برای مجموعه مساله ۱۰ × ۱۰٫
شکل ۱۴٫ زمان بندی برای مجموعه مساله ۱۵ × ۱۰٫
۴٫۳٫ زمان بندی خنک سازی
جدول ۴٫ مساله ۱۵ × ۱۰٫
۴٫۴٫ مقداردهی اولیه
جدول ۵٫ مقایسه عملکردهای الگوریتم برای مجموعه مساله ۸ × ۸٫
جدول ۶٫ مقایسه ی عملکردهای الگوریتم برای مجموعه مساله ۱۰ × ۱۰٫
جدول ۷٫ مقایسه عملکردهای الگوریتم برای جموعه مسائل ۱۵ × ۱۰٫
جدول ۸٫ تحلیل آماری و مقایسه زمان CPU رویکرد پیشنهاد شده.
۵٫ نتایج آزمایش
۶٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

کنترل سیستم های تولیدی انعطاف پذیر بسیار پیچیده است و تولید سیستم های کنترل کننده برای این حوزه مساله دشوار است. مساله زمان بندی انعطاف پذیر کار کارگاهی (FJSP) یکی از موارد این حوزه است. این مساله ای است که مشخصه های مساله زمان بندی کار کارگاهی (JSP) را به ارث می برد. FJSP زیر-مساله ی مسیریابی اضافی ای را افزون بر JSP دارد. در زیر-مساله مسیریابی، هر عملیات به یک دستگاه از بین مجموعه ای از دستگاه های فعال تخصیص می یابد. در زیر-مساله برنامه ریزی، توالی عملیات های تخصیص یافته در هنگام بهینه سازی تابع (های) هدف به دست می آید. در این مقاله، رویکرد شی گرا (OO) برای FJSP چند هدفه همراه با الگوریتم بهینه سازی بازپخت شبیه سازی شده ارائه می شود. رویکردهای راه حل در مقالات عموما از طرح کدگذاری دو رشته ای برای بیان این مساله استفاده می کنند. با این حال، متدولوژی تحلیل، طراحی و برنامه نویسی OO به ارائه ی موثر این مساله در طرح کدگذاری کمک می کند، که به ادغام عملی راه حل مساله با سیستم های کنترل تولید که در آن ها اغلب از پارادایم OO استفاده می شود منجر می شود. طراحی FJSP به روش OO از طریق استفاده از دیاگرام کلاس UML حاصل می آید، و این طراحی کدگذاری مساله را به یک ساختار داده ی واحد تقلیل می دهد که در آن شی عملیات FJSP می تواند داده های خود در مورد دستگاه های جایگزین را در ساختار داده ی خودش به صورت سلسله مراتبی حفظ کند. ارتباطات چند-به-چند بین عملیات ها و دستگاه ها از طریق درج یک کلاس جدید بین آنها به دو ارتباط یک-به-چند تبدیل می شوند. کمینه کردن سه تابع هدف زیر در این مقاله در نظر گرفته می شود: حداکثر زمان تکمیل، بار کاری دستگاه دارای بیشترین بار و بار کاری کل همه دستگاه ها. چند مجموعه معیار به منظور نشان دادن اثربخشی رویکرد پیشنهاد شده اجرا می شوند. ثابت می شود که استفاده از رویکرد OO برای FJSP چند هدفه نه تنها به ساخت سیستم های کنترل تولید موثر، بلکه به دستیابی به راه حل های موثر نیز منجر می شود.

دانلود مقاله isi رویکرد شی گرا برای مساله ی زمان بندی انعطاف پذیر و چند هدفه ی کار کارگاهی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *