خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi مدلی منسجم کننده از فرآیند توانمندسازی
دانلود مقاله isi مدلی منسجم کننده از فرآیند توانمندسازی

دانلود مقاله isi مدلی منسجم کننده از فرآیند توانمندسازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلی منسجم کننده از فرآیند توانمندسازی

عنوان انگليسي مقاله :: An integrative model of the empowerment process

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
25 صحفه PDF
16 صحفه WORD
5291

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱: مقدمه
۲: ادراک‌ها و نگرش‌های مداخله‌گر: پیشایندهای توامندسازی روانی
پیشنهاد ۱:توانمندسازی روانی تابعی از ادراک‌ها و نگرش‌های مداخله‌گر متأثر از محیط است
پیشنهاد ۱ a: ادراک‌های فرصت تأثیر پذیرفته از محیط ارتباط مثبتی با شناخت-اثر توانمندسازی روانی دارند
پیشنهاد ۱ b: ادراک‌های حمایتی تأثیر پذیرفته از محیط ارتباط مثبتی با شناخت-کفایت توانمندسازی روانی خواهدداشت
پیشنهاد ۱ c: تعهد سازمانی رابطه‌ی مثبتی با شناخت-معنای توانمندسازی روانی دارد
یشنهاد ۱ d: اعتماد سازمانی رابطه‌ی مثبتی با شناخت-خودمختاری توانمندسازی روانی دارد
۳٫ تأثیرگذاری‌های بافت سازمانی بر روی محیط کار داخلی و ادراک و نگرش‌های مداخله‌گر
۳٫۱ بافت سازمانی
۴٫ روابط بین محیط کار داخلی و ادراک و نگرش‌های مداخله‌گر
۴٫۱ ساختار شغلی
۴٫۱٫۱ تقسیم منابع و اطلاعات
۴٫۲ شیوه‌های منابع انسانی
۴٫۲٫۱ آموزش
۴٫۲٫۲ بازخورد و ارزیابی عملکرد
۴٫۲٫۳سیستم‌های پاداش و سیستم‌های انضباطی
۴٫۳٫اقدامات مدیریتی داخلی
۵٫ نقش تفاوت‌های فردی
۶٫ رفتارهای توانمندسازی شده
۶٫۲ تعدیل تأثیرگذاری‌های بافت سازمانی و محیط کاری داخلی
۷٫ مسیر تحقیقات آینده
۸٫ نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

نظریهی و تحقیقات توانمندسازی کارمند، فاقد مدلی مجزا و یکدست که قادر به تلفیق کردن سطوح چندگانهی فعالیت و روابط پیچیدهای که فرآیند توانمندسازی را متمایز میسازند هستند.مدل پیشنهادی ارائه شده در این مقاله، فرآیند توانمندسازی را از طراحی مداخله تا رفتارهای آتی کارمند تشریح میکند.پویاشناسی فرآیند توانمندسازی به عنوان بازتابدهندهی اثر متقابل بین محیط کار موضعی و هر کارمند در درون بافت وسیعتر سازمانی معرفی شده است.ما استدلال میکنیم که میتوان تعاریف ارائه شده در این مقاله را در جهت تلفیق و یکدست کردن آثار و تحقیقات مربوط به توانمندسازی به خدمت گرفت.ارتباط بین بافت سازمانی، محیط کار موضعی، مداخله در دریافتها و نگرشها، و مؤلفههای خاص توانمندسازی روانشناختی پیشنهاد میشود.نقش تفاوتهای خاص در این روابط نیز شرح داده میشود. در نهایت، ما نتایج را برای محققان و مدیران مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.

دانلود مقاله isi مدلی منسجم کننده از فرآیند توانمندسازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *