خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت تولید / دانلود مقاله isi مدل مقدار سفارش اقتصادی با سفارش معوقه جزئی و تخفیف افزایشی
دانلود مقاله isi مدل مقدار سفارش اقتصادی با سفارش معوقه جزئی و تخفیف افزایشی

دانلود مقاله isi مدل مقدار سفارش اقتصادی با سفارش معوقه جزئی و تخفیف افزایشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل مقدار سفارش اقتصادی با سفارش معوقه جزئی و تخفیف افزایشی

عنوان انگليسي مقاله :: An economic order quantity model with partial backordering and incremental discount

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
32 صحفه WORD
50425

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱-مقدمه و مروی بر ادبیات این حوزه
۲-ارائه مدل
۱-۲ مدل های EOQ بدون تخفیف
شکل ۱- مدل EOQ با کمبود سفارش معوق کامل
۲-۲ مدل EOQ با تخفیف افزایشی بدون کمبود
۳-۲ مدل EOQ با سفارش معوق کامل و تخفیف افزایشی
شکل ۲- مدل EOQ با کمبود سفارش معوق جزئی
۴-۲ مدل EOQ با تخفیف افزایشی و سفارش معوق جزئی
۳-مثال های عددی
جدول ۱- نتایج برای مدل EOQ با کاهش افزایشی و سفارش معوقه کامل
۴-آنالیز حساسیت
۱-۴ برنامه مطالعه
جدول ۲- نتایج مدل EOQ با سفارش معوق جزئی و تخفیف افزایشی (مثال ۲)
۲-۴ نتایج مطالعه
۱-۲-۴ تاثیر تغییر پارامتر بر ATP
جدول ۳- آنالیز حساسیت برای مثال ۲ با ۸۰/۰=β
۲-۲-۴ اثر تغییر پارامتر بر مقدار متغیر تصمیم گیری
جدول۴- آنالیز حساسیت وقتی پارامتر β مقدار خود را تغییر می دهد(از طریق تغییر β-۱ با ۱۰% افزایش)
۳-۲-۴ الزامات
شکل ۳- درصد کاهش ATP زمانی که پارامترها یک باره تغییر کرده اند
شکل ۴- تغییر در ATP براساس تغییر در β-۱
جدول ۵- جهت تغییرات در مقدار متغیر تصمیم با افزایش پارامتر
شکل ۵- درصد تغییر در T, F,Q و B وقتی D با درصد معینی تغییر می کند.
۵- نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تعیین مقدار سفارش در زمان تخفیف از اهمیت زیادی برای مدیران مواد وجود دارد. پیشنهاد تخفیف مقدار توسط تامین کننده، استراتژی متداول برای جلب خریداران به خرید بیشتر است. در این مقاله برای اولین بار مدل های EOQ با تخفیف افزایشی و سفارش معوقه کامل یا جزئی ارائه می شود. مثال های عددی مدل های پیشنهادی و روش های حل آنها را نشان می دهند.

دانلود مقاله isi مدل مقدار سفارش اقتصادی با سفارش معوقه جزئی و تخفیف افزایشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *