خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC
دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC

دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC

عنوان انگليسي مقاله :: A Novel Control Strategy for Subsynchronous Resonance Mitigation Using SSSC

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
25 صحفه WORD
54036

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
سیستم مورد بررسی
شکل۱٫ دیاکرام تک‌خطی نیروگاه برق با یک واحد ژنراتور و SSSC.
شکل۲٫ طرح بلوکی نشان دهندۀ برهمکنش بین سیستم الکتریکی و مکانیکی.
شکل۳٫ مقایسۀ بین گشتاور میرائی الکتریکی (∆TDe، نمودار بالایی) و گشتاور میرایی مکانیکی (∆TDm، نمودار پایینی) برای IEEE-FBM. Xc = 0.3 پریونیت).
جدول۱:مقادیر ویژۀ محاسبه شده برای IEEE FBM
کنترلر SSSC برای کاهش تشدید زیرسنکرون
شکل۴٫ بهرۀ پاسخ فرکانسی سیستم محور روتور برای IEEE FBM از گشتاور الکتریکی ورودی ∆Te به زاویۀ ژنراتور خروجی ∆δ .
الگوریتم تخمین
شکل۵٫ بلوک دیاگرام مولفه‌های زیرسنکرون الگوریتم تخمین.
شکل۶٫ پاسخ فرکانسی الگوریتم تخمین مبتنی بر فیلترهای پایین‌گذر مرتبه اول از به . بالا: بهره؛ پایین: جابجائی فاز.
استخراج الگوریتم کنترلی
شکل۷٫ بلوک دیاگرام تک‌خطی ژنراتور سنکرون متصل به خط انتقال با جبران سری برای مطالعات تشدید زیرسنکرون. سیستم مدل شده در قاب مرجع dqm.
شکل۸٫ طرح بلوکی سیستم کنترلی ارائه شده.
اصلاحات سیستم کنترلی
تحلیل پایداری
شکل۹٫ بلوک دیاگرام سیستم حلقه باز ایجاد شده با سیستم کنترلی، فرایند، و تخمین الگوریتم.
داشتن اطلاعات صحیح از پارامترهای سیستم
شکل۱۰٫ مکان هندسی ریشۀ سیستم کنترل حلقه بسته موقع تغییر پهنای باند کنترلر، αcc، از مقدار ۶۲۸۳/۰ به ۴۱۶/۳۱ رادیان بر ثانیه.
شکل۱۱٫ مکان هندسی ریشۀ سیستم کنترل حلقه بسته موقع تغییر پهنای باند کنترلر، αcc، از مقدار ۶۲۸۳/۰ به ۴۱۶/۳۱ رادیان بر ثانیه. جزئیات قطب‌های نزدیک به مبدا.
شکل۱۲٫ مکان هندسی ریشۀ سیستم کنترل حلقه بسته برای ۰۵/۱۰ = αcc رادیان بر ثانیه موقع تغییر اندوکتانس واقعی L1 از ۵/۰ تا ۱۰ پریونیت.
تغییر پارامترهای سیستم
شکل۱۳٫ مکان هندسی ریشۀ سیستم کنترل حلقه بسته برای ۰۵/۱۰ = αcc رادیان بر ثانیه موقع تغییر میزان جبرانسازی سری از ۱۰% تا ۷۰%
شکل۱۴٫ گشتاور میرایی الکتریکی منتجه برای سیستم تحت بررسی با یک راهبرد کنترلی ارائه شده. منحنی خط‌چین: SSSC در حالت غیرفعال؛ منحنی توپر: SSSC برخط.
تحلیل گشتاور میرائی
نتایج شبیه‌سازی
شکل۱۵٫ گشتاورهای شبیه‌سازی شدۀ محور ژنراتور سیستم IEEE FBM. SSSC در حالت غیرفعال. رسم a: گشتاور HP-IP؛ رسم b: گشتاور IP-LPA؛ رسم c: گشتاور LPA – LPB؛ رسم d: گشتاور LPB-GEN؛ رسم e: گشتاور GEN-EXC.
شکل۱۶٫ گشتاورهای شبیه‌سازی شدۀ محور ژنراتور سیستم IEEE FBM. SSSC در حالت برخط. رسم a: گشتاور HP-IP؛ رسم b: گشتاور IP-LPA؛ رسم c: گشتاور LPA – LPB؛ رسم d: گشتاور LPB-GEN؛ رسم e: گشتاور GEN-EXC.
شکل۱۷٫ ولتاژ سه فاز شبیه‌سازی تزریق شده توسط SSSC در طی عملیات تشدید زیرسنکرون.
شکل۱۸٫ درصد ولتاژ تزریق شده در برابر مقدار خازن سری.
جدول۲:پارامترهای شبکۀ IEEE FBM
جدول۳:پارامترهای ماشین سنکرون IEEE FBM
جدول۴:پارامترهای محور IEEE FBM
نتیجه‌گیری
پیوست

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون (SSR) با استفاده از جبرانساز سری سنکرون استاتیکی ارائه خواهد شد. کاهش تشدید زیرسنکرون از طریق افزایش میرایی شبکه تنها در فرکانس‌هایی که برای محور توربین- ژنراتور بحرانی هستند، محقق می‌شود. این کار با کنترل مولفۀ زیرسنکرون جریان شبکه در مقدار صفر حاصل می‌شود. با استفاده از اولین مدل معیار IEEE، کارائی الگوریتم کنترلی ارائه شده برای کاهش تشدید زیرسنکرون ناشی از برهمکنش پیچشی و اثر تقویت گشتاور، نشان داده خواهد شد.

دانلود مقاله isi یک راهبرد کنترلی جدید برای کاهش تشدید زیرسنکرون با استفاده از SSSC

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *