خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی
دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی

دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی

عنوان انگليسي مقاله :: A new method for standing phase angle reduction in system restoration by incorporating load pickup as a control means

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
19 صحفه WORD
52870

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
قانون کلی برای کاهش SPA
شکل۱٫ مدار معادل خط انتقال
یک الگوریتم جدیدMINLP برای کاهش SPA
مدل MINLP برای کاهش SPA
گام‌های اساسی الگوریتمMINLP
شکل۲٫ فلوچارت الگوریتم MINLP برای کاهش SPA
یک الگوریتم TSD برای کاهش SPA
شکل۳٫ فلوچارت الگوریتم TSD برای کاهش SPA.
مشخصات الگوریتم TSD
مطالعه‌ی موردی
توصیف سناریوی بازوصل
شکل۴٫ دیاگرام تک خطی سیستم تست نیو انگلند.
شکل A1. ولتاژ باس سیستم تست نیوانگلند قبل از بستن خط ۱۶-۱۷٫
شکل A2. پخش بار اکتیو سیستم تست نیو انگلند قبل از بستن خط ۱۶-۱۷
مقایسه‌ی الگوریتم‌های MINLP و TSD
عدم قطعیت در تخمین بارزدائی
بحث
نتیجه‌گیری‌ها
ترجمه جداول
جدول۱: توان اکتیو‌های خروجی اولیه و ظرفیت های نامی ژنراتورها.
جدول۲: حساسیت‌‌ها به کاهش θ۱۶-۱۷ نسبت به افزایش تولید توان اکتیو.
جدول۳: زمانبندی تولید توان اکتیو توسعه یافته با الگوریتم‌های MINLP و OPF.
جدول۴: بارزدائی برای θset = 20° توسعه یافته با الگوریتم MINLP.
جدول۵: بارزدائی برای θset = 10° توسعه یافته با الگوریتم MINLP.
جدول۶: راهبردهای کاهش θ۱۶-۱۷ توسعه یافته با الگوریتم TSD.
جدول۷: شرایط سیستم برای عدم قطعیت بار در نظر گرفته شده است.
جدول۸: حذف بار اضافی
جدول : ۹فیدرهای برقدارنشده و پارامترهای آنها.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در بازوصل سیستم قدرت پس از یک اغتشاش بزرگ، موقع برقدار شدن یک خط انتقال که منجر به بسته شدن حلقه می‌شود اپراتورهای سیستم اغلب با اختلاف زاویه فاز ایستای (SPA) زیاد بین دو شین یک مدارشکن مواجه می‌شوند. تحت یک چنین شرایطی، با عملکرد مدارشکن/ بسته شدن حلقه به احتمال زیاد این مخاطره وجود دارد که به ژنراتورهای نزدیک و یا دیگر تجهیزات آسیب وارد شود. از آنجا که مقدار SPA تابعی از توپولوژی سیستم بازوصل کننده، بار و تزریق تولیدات است، کاهش SPA به یک مساله‌ی مهم در بازوصل سیستم تبدیل می‌شود. در حال حاضر، زمانبندی تولید به عنوان یک ابزار کنترلی اولیه و حذف بار به عنوان آخرین چاره برای کاهش SPA به کار گرفته می‌شود. در واقع، در طی فرایندِ بازوصل، بارهای تامین‌نشده‌ ی فراوانی درسیستم باقی می‌ماند. چون بار تامین نشده‌ای که بتواند به کاهش SPA کمک کند به عنوان یک ابزار کنترلی مورد استفاده واقع نمی‌شود، راهبرد کنترلی موجود برای کاهش SPA برای سیستمی که در وضعیت بازوصل قرار گرفته است حالت بهینه‌ ندارد. در این مقاله، یک روش جدید ارائه می‌شود که از بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی استفاده می‌کند تا به مساله‌ی کاهش SPA بپردازد. در ابتدا، یک قانون کلی برای کاهش SPA بنا می‌شود، یعنی یک SPA کوچکتر که با کاهش کل توان اکتیو عبوری از سمت ارسال به زیرسیستم سمت دریافت میسر می‌شود. بر اساس این قانون، بارزدائی در زیرسیستم سمت ارسال و افزایش توان اکتیو تولیدی در زیرسیستم سمت دریافت به عنوان ابزارهای کنترلی ترکیب می‌شوند. سپس یک الگوریتم برنامه‌نویسی غیرخطی عدد صحیح مختلط (MINLP) و یک الگوریتم جایگزین دومرحله‌ای تفکیک شده (TSD) ارائه می‌شود تا راهبردهای خاص کنترلی توسعه یابند. این الگوریتم‌ها می‌توانند در طی فرایند کاهش SPA به بازوضل برخی از بارهای تامین‌نشده کمک کنند و لذا در دستیابی به هدف بازیابی سیستم قدرت تاثیرگذارترند. نتایج شبیه‌سازی روی سیستم تست نیوانگلند نشان دهنده‌ی کارائی الگوریتم‌های ارائه شده است.

دانلود مقاله isi روشی جدید برای کاهش زاویه فاز ایستا در بازوصل سیستم با مشارکت بارزدائی به عنوان یک ابزار کنترلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *