خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)
دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

عنوان انگليسي مقاله :: A new method for optimal location and sizing of capacitors in distorted distribution networks using PSO algorithm

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
16 صحفه WORD
54038

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدل سیستم در فرکانس‌های هارمونیکی
فرمولبندی مساله
قیود
تابع هدف
جدول ۱:هزینۀ سالانۀ خازن‌های ثابت [۱۶].
الگوریتم PSO
الگوریتم اصلی PSO
ساختار ازدحام
تابع برازش ارائه شده
معیار همگرایی
تحلیل
رهیافت پاسخ
شکل ۱٫ الگوریتم PSO تکرارمحور برای یافتن مکان واندازۀ بهینۀ بانک‌های خازنی در حضور هارمونیک‌ها.
نتایج شبیه‌سازی
شبیه‌سازی سیستم معوج ۱۸ باس IEEE
شکل ۲٫ دیاگرام تک‌خطی سیستم معوج ۱۸ باس IEEE [37] به کار رفته برای شبیه‌سازی و تحلیل.
جدول ۲ :مقایسۀ نتایج شبیه‌سازی در سیستم توزیع معوج ۱۸ باس IEEE.
شبیه‌سازی سیستم معوج ۳۳ باس IEEE
جدول ۳:نتایج شبیه‌سازی ولتاژ باس و ولتاژ THD قبل از بهینه‌سازی در سیستم آزمون ۳۳ باس IEEE.
جدول ۴:نتایج مکان‌یابی بهینۀ خازن، ولتاژ باس و THD ولتاژ در سیتسم آزمون ۳۳ باس IEEE.
جدول ۵:مقایسۀ نتایج جایابی خازن با استفاده از روش ارائه شده، در سیستم آزمون ۳۳ باس IEEE.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک الگوریتم بهینه‌سازی برای بهبود همزمان کیفیت توان (PQ)، یافتن اندازه و مکان بهینۀ بانک‌های خازنی ثابت در شبکه‌های توزیع شعاعی در حضور هارمونیک‌های ولتاژ و جریان ارائه می‌دهد. این الگوریتم مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) است. تابع هدف شامل هزینۀ تلفات توان، تلفات انرژی و هزینه‌های مربوط به بانک‌های خازنی است. قیود نیز شامل حدود ولتاژها، تعداد یا اندازۀ خازن‌های نصب شده در هر باس، و حدود کیفیت توان استاندارد IEEE-519 است. با استفاده از تابع برازشی که جدیداً معرفی شده است، یک ترکیب مناسبی از تابع هدف و قیود مربوطه به صورت یک معیار تعریف می‌شود تا مجموعه‌ای از مناسب‌ترین باس‌ها برای جایابی خازن انتخاب شود. این روش همچنین قادر به بهبود ذرات در چند مرحله است تا هم به پاسخ نزدیک جهانی سریع‌تر همگرا شود و هم ارضای قیود کیفیت توان بهبود یابد. نتایج شبیه‌سازی برای شبکه‌های معوج ۱۸ باس و ۳۳ باس IEEE با استفاده از روش ارائه شده ارائه شده و با نتایج مربوط به کارهای قبلی مقایسه می‌شود. در شبکۀ معوج ۱۸ باس IEEE، این روش در مقایسه با دیگر روش‌ها نشان دهندۀ بهبود ۲۹/۳% در صرفه‌جویی‌ها است. با استفاده از روش بهینه‌سازی ارائه شده و شبیه‌سازی انجام گرفته روی شبکۀ معوج ۳۳ باس IEEE، کاهش هزینۀ سالانۀ ۱۶/۳۱% ای حاصل شد

دانلود مقاله isi روشی نوین برای یافتن مکان و اندازۀ بهینۀ خازن‌ها در شبکه‌های توزیع معوج با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *