خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

دانلود مقاله isi الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

عنوان انگليسي مقاله :: A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
13 صحفه WORD
52851

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
فرمول بندی مساله توزیع اقتصادی
فرمول بندی توزیع اقتصادی اساسی
معادله تعادل توان حقیقی
محدوده های کمینه و بیشینه توان
بهینه سازی استاندارد ازدحام ذرات و تحلیل آن
سیستم مالتی– ایجنت
روش بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی
شکل ۲٫ حرکات جستجوی ایجنت ها در الگوریتم بهینه سازی ارائه شده
روش جستجوی ذره
انتخاب تعداد ایجنت ها برای جستجو
انتخاب نقطه شروع جستجو در یک جزء
کاوش
شکل ۳٫ حرکت ایجنت ها در مسالۀ داده شده
شکل ۴٫ دامنه تابع هدف با یک پارامتر مستقل
شکل ۵٫ ناحیه تابع هدف با (الف) دو و (ب) سه پارامتر مستقل
فرایند تصمیم گیری مبتنی بر ازدحام زنبورها
Waggle dance (رقص چرخشی)
اجماع
الگوریتم
نتایج و بحث‌ها
شکل ۶٫ همگرایی زمان و تعداد ایجنت ها
جدول دو : اطلاعات ژنراتورها
جدول سه: مقایسه نتایج شبیه سازی
شکل ۷٫ تنوعات پاسخ بهینه برای تعداد اجراهای مختلف
جدول چهار :بهترین پاسخ‌ها برای مورد ۱
جدول پنج: اطلاعات ژنراتور برای مورد ۲ (۴۰ ژنراتور
جدول شش: مقایسه نتایج شبیه سازی برای سیستم ۴۰ ژنراتوری (بار = MW 10500)
جدول هفت: توزیع بهینه سیستم ۴۰ ژنراتور
شکل هشت: مقایسه زمان محاسباتی الگوریتم‌های مختلف
نتیجه گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی (HMAPSO) را معرفی می‌کند که برای توزیع اقتصادی برق به کار گرفته شده است. روش قدیمی بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) دارای معایبی چون تنظیم متغیرها، تصادفی بودن و یکتایی پاسخ است. الگوریتم جدید تکنیک‌های جستجوی قطعی، سیستم مالتی ایجنت (MAS)، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) و فرایند تصمیم گیری زنبوری را با هم ترکیب می‌کند. لذا به کمک جستجوی قطعی، بهینه سازی ازدحام ذرات مالتی ایجنت و زنبوری، HMAPSO قادر است بهینه سازی را تحقق دهد. مساله توزیع اقتصادی برق یک مساله بهینه سازی محدودشده غیرخطی است. تکنیک‌های بهینه سازی کلاسیک مثل روش‌های جستجوی مستقیم و گرادیان قادر نیستند پاسخ بهینه کلی را بدست دهند. سایر الگوریتم‌های تکاملی تنها یک پاسخ تا حدودی خوب را فراهم می‌کنند. برای نشان دادن توانمندی الگوریتم ارائه شده، این الگوریتم به مواردی با ۱۳ و ۴۰ ژنراتور اعمال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که ابن الگوریتم در یافتن پاسخ کلی نسبت به همتاهای خود بسیار صحیح و قوی‌تر است.

دانلود مقاله isi الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *