خانه / مهندسی برق و الکترونیک / شبکه توزیع / دانلود مقاله isi طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه
دانلود مقاله isi طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه

دانلود مقاله isi طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه

عنوان انگليسي مقاله :: Improved Fuzzy Controller Design for Battery Energy Management in a Grid Connected Microgrid

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
14 صحفه WORD
52990

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
توصیف سیستم و داده‌های ورودی
شکل۱٫ طرح ریزشبکۀ الکتریکی
شکل۲٫ (الف) پروفیل توان تولیدی Pgen . (ب) پروفیل توان مصرفی Pload .
شکل۳٫ (الف) تعادل توان Plg . (ب) پروفیل روند فلوی توان Pavg .
راهبرد مدیریت انرژی باتری
معیارهای ارزیابی
راهبرد کنترلی
کار قبلی: FLC با دو ورودی
شکل۴٫ کار قبلی: دیاگرام بلوکی FLC با دو ورودی
شکل۵٫ تخمین‌گر انرژی باتری
شکل۶٫ توابع عضویت برای متغیرهای ورودی Plg و e
شکل۷٫ مقادیر مثبت توابع عضویت برای خروجی Pbat
جدول۱: اساس قانون کنترلر منطق فازی با دو ورودی
طرح پیشرفتۀ (بهبود یافتۀ) FLC سه ورودی
شکل۸٫ دیاگرام بلوکی FLC با سه ورودی
شکل۹٫ کنترلر منطق فازی بهبودیافتۀ مبتنی بر ممدانی
شکل۱۰٫ توابع عضویت برای متغیر ورودی Pavg
جدول۲٫ اساس قانون کنترلر فازی بهبود یافته
نتایج شبیه‌سازی
جدول۳٫ پارامترهای شبیه‌سازی
شکل۱۱٫ پروفیل توان مبادله شده با شبکه (الف) FLC با دو ورودی (ب) FLC به سه ورودی
جدول۴٫ نتایج مقایسۀ معیارهای ارزیابی
شکل۱۲٫ پروفیل توان شبکه در طی هفته‌های ۱۲ تا ۱۹ اکتبر سال ۲۰۰۹ و ۱۶ ام تا ۲۳ ام ژانویه
شکل۱۳٫ پروفیل توان شبکه در ۷ ژوئن و ۱۴ ام آگوست سال ۲۰۰۹
نتیجه‌گیری
شکل۱۴٫ وضعیت شارژ باتری. (الف) FLC با دو ورودی (ب) FLC با سه ورودی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این کار یک راهبرد پیشرفتۀ کنترلر منطق فازی برای یک ریزشبکۀ محلی متصل به شبکه ارائه می‌شود. این کنترلر نحوۀ فلوی توان ریزشبکه را مدنظر قرار می‌دهد تا پروفیل توان مبادله شده با شبکۀ اصلی حداقل شده و در عین حال به طور همزمان از طول عمر باتری در برابر سیکل‌های عمیق شارژ و دشارژ (تخلیۀ باتری) مراقبت شود. همانند کار قبلی، این کنترلر منطق فازی به قصد حداقل کردن مجموعه‌ای از شاخص‌های کیفی طراحی شده است. مزایای این روش جدید از طریق شبیه‌سازی‌های متعدد و با کمک اطلاعات اندازه‌گیری شدۀ تولید و مصرف تایید می‌شود.

دانلود مقاله isi طرح پیشرفتۀ کنترلر فازی برای مدیریت انرژی باتری در یک ریزشبکۀ (میکروگرید) متصل به شبکه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *