خانه / مهندسی برق و الکترونیک / توان الکتریکی / دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)
دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)

دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)

عنوان انگليسي مقاله :: Direct Active and Reactive Power Regulation of DFIG Using Sliding-Mode Control Approach

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
27 صحفه WORD
53184

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
فهرست علائم و اختصارات
مقدمه
شکل ۱ : مدار معادل یک DFIG در چارچوب مرجع دائم استاتور
رفتار دینامیکی یک DFIG در چارچوب مرجع دائم(ثابت) استاتور :
شکل ۲ : دیاگرام شماتیک LUT DPCمعمولی یک سیستم DFIG متصل با شبکه
شکل ۳ : مقایسه گرهای پسماند توان راکتیو و اکتیو
DPC پیشنهاد شده با استفاده از روش SMC
DPC (A معمولی
DPC پیشنهاد شده بر اساس SMC
قانون SMC
اثبات ثبات
اثبات نیرومندی
چاره مشکل نوسانات توان
شکل ۴ : نمودار طرح کلی روش DPC پیشنهاد شده با استفاده از روش SMC جهت یک DFIG مرتبط با شبکه
شکل ۵: طرح سیستم شبیه سازی شده
نتایج شبیه سازی
جدول ۱ : پارامترهای سیستم DFIG شبیه سازی شده
جدول ۲ : پارامترهای کنترل تنظیم کننده SMC
مطالعات تطبیقی (مقایسه ای)
شکل ۶ : نتایج شبیه سازی با استفاده از سه روش کنترل متفاوت در طی مراحل توان راکتیو و فعال استاتور گوناگون(a) داده ی خروجی توان اکتیو یا فعال (b), ( MW) داده ی خروجی توان راکتیو (c) , (MVAR) جریانات استاتور سه فازی (KA) (d) جریانات روتور سه فازی (KA) . LUT DPC (A) معمولی ، DPC ( B) SMC پیشنهاد شده ، VC ( C) کلاسیک .
شکل ۷ : طیف هارمونیک جریان استاتور: LUT DPC ( a) . QS=1 MVAR, PS=2MW معمولی، DPC (b) SMC پیشنهاد شده : فرکانس سوئیچ زنی VC (c) , 1KHZ= کلاسیک ، فرکانس سوئیچ زنی = ۱KHZ
شکل ۸ : طیف های هارمونیک جریان روتور LUT DPC (a) Qs=1 mvar ,Ps=2mv معمولی ، smc dpc ( b) پیشنهاد شده ، فرکانس کلید زنی = vc ( c ) , 1khzکلاسیک : فرکانس سوئیچ زنی = ۱khz .
شکل ۹ : خطاهای توان اکتیو و راکتیو و توابع سوئیچ مرتبط با آن
شکل ۱۰ : نتایج شبیه سازی شده تحت مراحل توان اکتیو و راکتیو استاتور مختلف و تغییرات سرعت روتور . (a) توان اکتیو (mv) و توان راکتیو استاتور (b) , (m var) جریانات استاتور سه فازی (c), (ka) جریانات روتور سه فازی(ka) (d) , سرعت روتور (A). ( pu) بدون خطاهای (B) , lm , Rs , Rr با خطاهای (C) , -%50LM , -%50, RS , -%50Rr دارای خطاهای (D) , T%50LM, -%50Rs, -%50Rr دارای خطاهای +%۵۰ lm , +%50Rs, +%50Rr ) .
. اثر توابع سوئیچ sgn(s2), sgn(s1) :
نیرومندی به عدم تطابق بین پارامترها
رفتار پیگیری
شکل ۱۱ : رفتار پیگیری smc dpc پیشنهاد شده دارای توان های راکتیو و اکتیو استاتور ، که از لحاظ سینوسی تغییر پیدا می کنند و به صورت مرحله ای تغییر پیدا می کند (a) توان اکتیو استاتور (b) , ( mw) توان اکتیو استاتور (mw) ( پنجره ی بزرگ شده ی بین ۰٫۰۷, ۰٫۰۳ ثانیه )
(c) توان راکتیو استاتور (mvar) . (d) توان راکتیو استاتور (mvar) ( پنجره ی بزرگ شده ی بین ۰٫۱۲, ۰٫۰۸ ثانیه ) . (e) جریانات استاتور سه فازی (ka) . (f) جریانات روتور سه فازی (ka).
پاسخ MPPT
نتیجه گیری
شکل ۱۲ : نتایج شبیه سازی شده ی یک سیستم کامل نیروگاه بادی بر اساس DFIG ، که در نتیجه ی تغییر سرعت باد ، به طور مرحله ای تغییر پیدا می کند . (a) سرعت باد (b).(m/s) سرعت ژنراتور (c). (pu) گشتاور نیروی الکترومغناطیسی (d). ( kNm) توان اکتیو استاتور (e). ( mw) توان راکتیو استاتور (f) . ( mvar) جریانات روتور سه فازی (ka) .

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک روش کنترل مستقیم توان راکتیو و اکتیو (DPC) جدید ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) متصل به شبکه، که دریک نیروگاه بادی نصب شده است را ارائه نموده است . روش DPC پیشنهادی، ولتاژکنترل موردنیاز روتوررا با یک روش کنترل غیر خطی با مد لغزشی، بطورمستقیم محاسبه می کند به طوریکه خطاهای لحظه ای توان های راکتیور و اکتیوبدون تبدیل هرگونه مختصات سنکرون حذف می شوند . در نتیجه نیازی به حلقه های کنترل جریان نبوده بنابراین با ساده شدن طراحی سیستم میزان عملکرد گذرا بهبود می یابد . فرکانس سوئیچ زنی مبدل ثابت با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی بدست می آید بطوری که طراحی مبدل توان و فیلتر هارمونیک ac را ساده می کند . دراین مقاله نتایچ شبیه سازی مربوط به شبکه ای است که متصل به ژنراتور دوسو تغذیه (DFIG) با ظرفیت ۲MW بوده، که با نتایج روش معمولی کنترل برداری ولتاژ و نتایج بدست آمده از جدول کنترل توان مستقیم ( DPC- LUT ) مقایسه می شوند .بنابراین DPC پیشنهادی ،همانند DPC- LUT میزان عملکرد گذرای بهبود یافته را فراهم می کند. و دیگری اینکه مثل روش کنترل بردار ((VC هارمونیک حالت دائم را در همان سطح نگه می دارد .

دانلود مقاله isi تنظیم مستقیم توان راکتیو و اکتیو ژنراتور دو سو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *