خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض
دانلود مقاله isi نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

دانلود مقاله isi نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

عنوان انگليسي مقاله :: The role of culture and personality in choice of conflict management strategy

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
25 صحفه PDF
39 صحفه WORD
26425

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۱٫۱٫تعارض
۲٫۱٫ متغیرهای فرهنگی
۱٫۲٫۱٫ ارزشها
۲٫۲٫۱ باورها/ شناخت ها
جدول ۱ روابط فرض شده میان سبک تعارض و متغیرهای فرهنگی
۳٫۱٫ متغیرهای شخصیت
۱٫۳٫۱٫ خود کنترلی
۱٫۳٫۲٫ هوش هیجانی
۴٫۱٫ اهداف تحقیق
جدول ۲ رابطه فرض شده میان سبک تعارض و متغیرهای شخصیت
۱٫۵٫ فرضیه ها
۲٫روش تحقیق
۲٫۱٫شرکت کنندگان
۲٫۲٫مراحل
۲٫۳٫برنامه های راهبردی حل تعارض
۲٫۴٫جمع گرایی-فردگرایی افقی و عمودی
۲٫۵٫عقاید اجتماعی
۲٫۶٫خود کنترلی
۲٫۷٫هوش هیجانی
۲٫۸٫تحلیل داده ها
۳٫نتایج
۱٫۳ تحلیل محتوایی
۲٫۳ تحلیل عامل
جدول ۳ پنج فاکتور حل برای ۱۷ مورد در سبک استمبرگ و دابسون (۱۹۸۷)
۳٫۳٫ آزمایش فرضیه
جدول ۴ اختلاف های استاندارد و معنا در شخصیت، فرهنگ و متغیرهای تعارض
۳٫۳٫۱٫ مرحله اول
۲٫۳٫۳ مرحله دوم
۳٫۳٫۳٫ مرحله سوم
جدول ۵ خلاصه رگرسیون برنامه راهبردی حل تعارض تسلط را پیش بینی می کند
جدول ۶ خلاصه رگرسیون برنامه راهبردی حل تعارض اجبار را پیش بینی می کند
جدول ۷ خلاصه رگرسیون برنامه راهبردی حل تعارض اجتناب را پیش بینی می کند
جدول ۸ خلاصه رگرسیون برنامه راهبردی حل تعارض بر پایه احتمال را پیش بینی می کند
جدول ۹ خلاصه رگرسیون برنامه راهبردی حل تعارض انسجام را پیش بینی می کند
۴٫بحث
۱٫۴ محدودیت ها و راهکارهای جدید

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

جهانی شدن بر تنوع فرهنگی و تاثیرات آن در رویه های سازمانی، اجتماعی و فردی تاکید زیادی دارد. هر چقدر جهان کوچکتر شود توانایی تعارض در تعاملات روزانه ما افزایش می یابد. تحقیقاتی که تاثیر فرهنگ را بر روی مدیریت تعارض و راه حل های آن بررسی کرده اند نشان داده اند که فرهنگ فرد گرایی و جمع گرایی در واقع بر روی سبک فردی در حل تعارض تاثیر گذار هستند. با این حال این نتایج با ساختارهای مرتبط با فردگرایی و جمع گرایی عمودی و افقی مرتبط نیستند]همانگونه که توسط تریاندیس، اچ سی(۱۹۹۴) در فرهنگ و رفتاراجتماعی. نیوروک: مک گرو-هیل تعریف شده است[ که این موضوع مفهوم پذیرش قدرت را با تمرکز بر روی خود در برابر گروه معرفی می کند. تشابه زیادی بین ابعاد فردگرایی و جمع گرایی عمودی و افقی و متغیر قدرت وجود دارد. اهمیت این متغیر قدرت ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد و نه تنها بر روی ماهیت خود فرهنگ تعارض تاثیر گذارد بلکه بر روی برنامه های راهبردی پذیرفته شده حل تعارض نیز تاثیر گذار باشد. علاوه بر این مطالعاتی که به بررسی تاثیر مقیاس های ترتیبی متفاوت مانند خودکنترلی و هوش هیجانی می پردازند این تاثیرات را هم به متغیرهای فرهنگی و هم به سبک های حل تعارض مرتبط می کنند. اگرچه هر یک از این یافته هایی که متغیر فرهنگی یا فردی را با سبک خاصی از حل تعارض پیوند می دهند واقعا مفید هستند اما در عین حال محدود کننده نیز هستند. این مطالعه به بررسی روابط میان فرهنگ، قدرت، شخصیت و سبک های حل تعارض می پردازد. ارتباط یافته ها و پیامدهای آنها با توجه به مدیریت تعارض و راه حل آن در میان فرهنگ ها مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود مقاله isi نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب برنامه راهبردی مدیریت تعارض

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *