خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه
دانلود مقاله isi تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه

دانلود مقاله isi تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه

عنوان انگليسي مقاله :: The Impact of Entrepreneurial Barrier toward Entrepreneurial Intention for Decreasing Unemployment through Community Empowerment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
14 صحفه WORD
40721

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫اهداف تحقیقاتی
۳٫مرور منابع
۴٫متدها
۵٫ نتیجه و بحث
جدول شماره یک. نتایج ارزیابی متغیرهای موانع کارآفرینی در شهر بینجای با کمک وزن رگرسیون استاندارد.
جدول شماره دو. نتایج ارزیابی متغیرِ موانع کارآفرینی در شهر مدان با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد.
جدول شماره سه. نتایج ارزیابی متغیرِ انگیزه های کارآفرینی در شهر بینجای با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد
جدول شماره پنج. نتایج ارتباط بین انگیزه کارآفرینی و موانع کارآفرینی در شهر بینجای با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد.
جدول شماره شش. نتایج ارتباط بین انگیزه کارآفرینی و موانع کارآفرینی در شهر مدان با استفاده از وزن رگرسیون استاندارد
۶٫ بحث
۷٫ نتیجه
۸٫ پیشنهاد

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه به دنبال تعیین عواملی است که بر موانع و انگیزه کارآفرینی تأثیر می گذارند، مشخص ساختن میزان تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی در جمعیت کاری در سوماترای شمالی انگیزه دیگر این مطالعه است. این مطالعه مدل توامندسازی جامعه برای بهبود انگیزه کارآفرینی در جمعیت کاری را در سوماترای شمالی مشخص می کند. مطالعه پیش رو مطالعه ای پیمایشی است که با استفاده از رویکرد تشریحی در دو دولت محلی در سوماترای شمالی، یعنی دولت های مستقر در شهرهای مدان و بینجای صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که عامل اصلی که به عنوان شاخص موانع کارآفرینی در شهر بینجای عمل می کند، فقدان تخصص کارآفرینی است، حال آنکه شاخص مزبور در شهر مدان دشواری شروع کسب و کار جدید است. از سوی دیگر، شاخص غالبی که ارزش انگیزه های کارآفرینی را در شهر مدان و بینجای تعیین می کند، امکان پذیری درکِ تبدیل به یک کارآفرین است. تأثیر موانع بر روی انگیزه های کارآفرینیِ نیروی کار مثبت است، به این معنا که هر چقدر که ارزش مقاومت بالاتر باشد، انگیزه کارآفرینانه جامعه به منظور کارآفرینی بالاتر خواهد بود. پس مدل ارجاعی به منظورتوانمندسازی جامعه برای بهبود انگیزه کارآفرینی و توسعه سرمایه اجتماعی بر اساس ابعاد مختلف تعاون به کار گرفته می شود.

دانلود مقاله isi تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه کارآفرینی و کاهش بیکاری به وسیله توانمندسازی جامعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *