خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi رفتار سازه ای میل مهار فولادی رزوه دار مثلثی و ذوزنقه ای مقیاس بزرگ در مونتاژ با استفاده از تحلیل المان محدود
دانلود مقاله isi رفتار سازه ای میل مهار فولادی رزوه دار مثلثی و ذوزنقه ای مقیاس بزرگ در مونتاژ با استفاده از تحلیل المان محدود

دانلود مقاله isi رفتار سازه ای میل مهار فولادی رزوه دار مثلثی و ذوزنقه ای مقیاس بزرگ در مونتاژ با استفاده از تحلیل المان محدود

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رفتار سازه ای میل مهار فولادی رزوه دار مثلثی و ذوزنقه ای مقیاس بزرگ در مونتاژ با استفاده از تحلیل المان محدود

عنوان انگليسي مقاله :: Structural behavior of large-scale triangular and trapezoidal threaded steel tie rods in assembly using finite element analysis

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
16 صحفه PDF
14 صحفه WORD
28860

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱-مقدمه
شکل ۱- اتصال رزوه دار در میل مهار فولادی با مقیاس کامل
شکل ۲- میل مهار فولادی در تست کششی
جدول ۱- خواص مکانیکی فولاد میله مهار
شکل ۳- مدل مکانیکی اتصال رزوه دار در مونتاژ
شکل ۴- مدل المان محدود دوبعدی اتصال رزوه دار در مونتاژ
۲- تحلیل المان محدود اتصالات رزوه دار در مونتاژ
شکل ۵- جابجایی محوری (برحسب متر) میله G75-00 تحت بار کششی اعمال شده مختلف
شکل ۶- تنش فون مایزز (برحسب Pa) در میله LG75-00 تحت بار کششی مختلف
۳- رفتار سازه ای میل فولادی LG75-00 با اتصال رزوه دار مثلثی
۱-۳ جابجایی محوری
شکل ۷- دیدگاه دقیق تنش های فون مایزز (برحسب پاسکال) در مونتاژ LG75-00 در رزوه های درگیر
۲-۳ تنش فون مایزز
شکل ۸- فشار برخورد (Pa) در مونتاژ میله LG75-00 تحت بار کششی مختلف
شکل ۹- مقایسه فشار برخورد در میل مهار LG75-00 تحت نیروهای کششی محوری مختلف
شکل ۱۰- فاصله لغزش (به متر) سطح برخورد دندانه رزوه درگیر در میل مهار LG75-00
شکل ۱۱- مقایسه فاصله لغزش میل مهار LG75-00 تحت نیروی کششی محوری مختلف
شکل ۱۲- جابجایی محوری (به متر) میله LG75-00 تحت بار کششی اعمالی مختلف
۳-۳ فشار برخورد
شکل ۱۳- تنش فون مایزز (برحسب پاسکال) در میل lg 75-00 تحت بار کششی اعمال شده مختلف
۴-۳ فاصله لغزش
۴- رفتار سازه ای میله مهار فولادی LG100-00 با اتصال رزوه دار ذوزنقه ای
۱-۴ جابجایی محوری
شکل ۱۴- نمای دقیق تنش های فون مایزز در مونتاژ میله LG100-00 در رزوه های درگیر
شکل ۱۵- فشار برخورد (Pa) در مونتاژ میله LG100-00 تحت بار کشی مختلف
شکل ۱۶- مقایسه فشار برخورد در میله LG100-00 تحت نیروی کششی محوری مختلف
۲-۴ تنش فون مایزز
شکل ۱۷- فاصله لغزش (m) سطح برخورد دندانه رزوه درگیر در میل مهار LG100-00
شکل ۱۸- مقایسه فاصله لغزش در LG100-00 تحت نیروی کشش محوری مختلف
۳-۴ فشار برخورد
۴-۴ فاصله لغزش
جدول ۲- نتایج FEA اتصال رزوه دار مثلثی روی میل مهار فولادی LG75-00 تحت بار محوری مختلف
جدول ۳- نتایج FEA اتصال رزوه دار ذوزنقه ای روی میل مهار فولادی LG100-00 تحت بار محوری مختلف
۵- نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

میل مهار فولادی پیش تنیده به عنوان اجزاء حامل بار در سازه هایی مانند پل های معلق، سیستم هدایت در وسایل نقلیه خودرویی، بال ها و بدنه هواپیماها، پره های چرخ و فلک و غیره کاربرد گسترده ای دارد. متغیرهای کنترل کننده برای مقاومت اتکایی میله مهار فولادی در مقیاس بزرگ (با قطر معمولا بیشتر از mm60) عبارتند از خواص مکانیکی میل مهار، شکل هندسی دندانه رزوه و تعداد پیچ های درگیر شونده رزوه. تعداد بهینه پیچ های اتصال رزوه دار میل مهار فولادی در مقیاس بزرگ با آزمایشات گسیختگی در مقیاس کامل پیش بینی و قبلا توسط مولفان گزارش شد. این مقاله بیشتر برمبنای این آثار گزارش شده است و رفتار سازه ای دو نوع اتصال رزوه دار میل مهار فولادی یعنی (۱) اتصال رزوه دار مثلثی و (۲) اتصال رزوه دار ذوزنقه ای را با استفاده از تحلیل المان محدود در ANSYS بررسی می کند. جابجایی محوری، توزیع تنش معادل، فشار برخورد میان رویه ای و فاصله لغزش روی دندانه رزوه درگیر تحت بارهای محوری مختلف ارائه و تحلیل شده است. شبیه سازی عددی نتایج آزمایشات گسیختگی کششی در مقیاس کامل را تائید و تفسیر می کند. مقایسه هم زمان میان مقادیر تجربی و آنالیز المان محدود، راهنمای کاری در اختیار قرار می دهد و از طراحی و تولید میل مهار فولادی در کاربردهای عملی پشتیبانی می کند.

دانلود مقاله isi رفتار سازه ای میل مهار فولادی رزوه دار مثلثی و ذوزنقه ای مقیاس بزرگ در مونتاژ با استفاده از تحلیل المان محدود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *