خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi ارتباط بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکتی
دانلود مقاله isi ارتباط بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکتی

دانلود مقاله isi ارتباط بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارتباط بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکتی

عنوان انگليسي مقاله :: Relationship between management information systems and corporate performance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
35 صحفه WORD
42761

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدوا‌ژه‌ها
مقدمه
بررسی منابع
موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی
عملکرد و سیستم‌های اطلاعات
تکنیک‌های مدیریت جدید و عملکرد
فرضیه‌ها
روش تحقیق
جدول ۱: مشخصات نمونه
جدول ۲: کاربرد تکنیک‌های مدیریت جدید (NMT)
نمونه
متغیرهای وابسته
متغیرهای شاهد
جدول ۳: عامل‌های به دست آمده در تحلیل عنصری اصلی.
متغیرهای مستقل
نتایج
نوع‌شناسی شرکت‌ها مطابق با سیستم‌های اطلاعات مدیریت‌شان
جدول ۴: متوسط عامل‌ها برحسب خوشه.
جدول ۵: تغییر در عملکرد مالی.
آزمون‌های فرضیه
جدول ۶: روابط بین ساختارها.
مدل ساختاری. R2 و بتاها
رابطه بین اندازه شرکت و تغییر ROI
شکل ۱٫ مدل برآوردی با استفاده از SmartPLS.
رابطه بین اندازه شرکت و استراتژی IS
رابطه بین استراتژی IS و کیفیت IS
ارتباط بین اندازه شرکت و کیفیت IS
تکنیک‌های مدیریت جدید و گروه‌های خوشه‌ای
جدول ۷: استفاده درصدی از تکنیک‌های مدیریت جدید (NMT)
کاربرد رگرسیون لجستیک
جدول ۸: رگرسیون لجستیک متغیرهای تغییر سوددهی
نتایج رگرسیون لجستیک
نتیجه‌گیری‌
پیوست. سازگاری درونی مدل سنجش
جدول A.1: تک‌وجهی، پایایی و روایی متقارب.
جدول A.2: ماتریس بارگیری‌های عاملی
جدول A.3: همبستگی‌های بین ساختارها و ریشه مربع AVE (به صورت مورب).

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

بررسی منابع درباره موفقیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (IS) شواهدی تجربی فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاری بیشتر بر IS و ابزار مدیریت جدید (NMTها) نتایج تجاری بهتر تضمین نمی‌کند. با هدف کمک به دانش عامل‌های شرح دهندۀ موفقیت کاربرد IS، این مقاله آنها را توسط تحلیل خوشه‌ای، همراه با نمونه‌ای از شرکت‌های اسپانیایی مطابق با ارزشگذاری داده شده توسط مدیران مالی‌شان (CFOها) به کیفیت این سیستم‌ها و استفاده‌شان برای اهداف استراتژیک، دسته‌بندی می‌کند. این دسته‌بندی کمک می‌کند تا به سه سوال پاسخ داده شود: آیا شرکت‌هایی که رتبه IS بهتری دارند عملکردشان بهبود می‌یابد؟ چگونه کیفیت IS و استراتژی بر نتایج تاثیرگذار هستند؟ آیا ارتباط مثبت بین استفاده از NMTها و بهبود در عملکرد وجود دارد؟ با استفاده از آزمون کروسکال-والیس غیر پارامتری و مدل حداقل مربعات جزئی (PLS) نتایجی حاصل شدند که سوال نخست را تایید می‌کنند و تاثیر مثبت کیفیت IS و استراتژی را بر بهبود سوددهی شرکت نشان می‌دهند. رگرسیون لجستیک واکنش بین استفاده از NMTها و رویکردی استراتژیک IS را با تاثیرات مثبت بر بهبود سوددهی نشان داد. نتایج این تحقیق پیامدهای معنی‌دار برای شرکت‌ها دارد، این پیامدها نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری در IS و NMTهای جدید بایستی با شناخت مشخص از استراتژی همراه شوند.

دانلود مقاله isi ارتباط بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *