خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi انگیزش فعال و تعامل حرفه‌ای خلاقانه بررسی اثرات مستقیم واسطه ای و تعدیلی
دانلود مقاله isi انگیزش فعال و تعامل حرفه‌ای خلاقانه بررسی اثرات مستقیم واسطه ای و تعدیلی

دانلود مقاله isi انگیزش فعال و تعامل حرفه‌ای خلاقانه بررسی اثرات مستقیم واسطه ای و تعدیلی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi انگیزش فعال و تعامل حرفه‌ای خلاقانه بررسی اثرات مستقیم واسطه ای و تعدیلی

عنوان انگليسي مقاله :: Proactive motivation and engagement in career behaviors Investigating direct mediated and moderated effects

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
19 صحفه WORD
5135

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
انگیزش فعال، عاملی برای پیش بینی تعامل حرفه ای
انگیزش توانایی انجام، تفکر خودکارایی
انگیزش “توانایی انجام”، عقاید زمنیه ای
انگیزش “دلیلی برای”، اهداف خودمختار
انگیزش “انرژی دادن به ” : اثرات مستقیم
بررسی اثرات اولیه و شرطی انگیزش “توانایی کار”
مروری بر مطالعات
مطالعه ۱٫ اثرات مستقیم انگیزش روی تعامل حرفه‌ای خلاقانه
روش
شرح فرآیند و شرکت کنندگان
اقدامات
تفکر خودکارامدی
جدول ۱٫ خلاصه همبستگی، میانگین، انحراف معیار برای نمراتی که به ساختار مورد ارزیابی در مطالعه ۱ داده شده است. (N- 289)
عقاید زمینه ای منفی
اهداف خود مختار
اثرات مثبت
تعامل حرفه‌ای خلاقانه
مطالعه ۱٫ نتایج و بحث
تحلیل فاکتور تاییدی اولیه
اثر انگیزه در تعامل حرفه‌ای
مطالعه ۲٫ تنظیم مناسب خلاقیت، انگیزش “توانایی انجام”، تصمیم گیری شغلی، و تعامل حرفه‌ای خلاقانه
روشها
نمونه آزمایش و فرآیند
معیارهای آزمایش
خود-تصمیم گیری در شغل
خلاقیت
جدول ۳٫ خلاصه همبستگی، میانگین، انحراف معیار برای معیار‌های مطالعه شده در مطالعه ۲٫ (N=134
مطالعه۲٫ نتایج و بحث
بحث کلی
خلاقانه
جدول ۴٫ اثرات غیر مستقیم خلاقیت در T1 ، روی تعامل حرفه‌ای خلاقانه در T3، با فرض تفکر خودکارامدی و موانع شغلی در T2
محدودیت ها
نتایج و پیامدها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تعامل حرفه‌ای خلاقانه در محیط‌های کاری کنونی بسیار اهمیت یافته است، درحالیکه در مورد چگونگی و زمانی که الگوهای انگیزشی روی اشخاص متفاوت تاثیر می‌گذارند، خیلی اطلاعاتی نداریم. در طی یک مطالعه شش ماهه روی دانشجویان دانشگاه ژرمن (مطالعه ۱، n= 289) انگیزه‌های نظیر “توانایی انجام” (خود کار آمدی و عقاید زمینه ای)، “دلیلی برای” (اهداف خودمختار در شغل)، و “انرژی دادن به” (اثرات مثبت) می‌تواند نشانگر تعامل حرفه‌ای باشد. بر خلاف آنچه انتظار می‌رود، عقاید منفی می‌توانند اثرات مثبتی بیافرینند، البته در صورتیکه با گزاره‌های انگیزشی دیگری همراه شوند. مطالعه ۲ به منظور تکرار و تکمیل نتایج نشان میداد که آیا انگیزه “توانایی انجام” می‌تواند تاثیر شخصیت فعال را تعدیل کند و اینکه آیا این اثرات به میزان خود تصمیم گیرانه بودن شغل وابسته اند یا خیر. به این منظور از یک مدل چند واسطه ای تعدیل شده استفاده کردیم و نمونه ما ۱۳۴ تا از دانشجوهای ژرمن بودند که سه بار مورد آزمایش قرار گرفتند، که هر بار ۶ هفته بعد از نوبت قبلی آزمایش بود. نتایج نشان داد که اثر خلاقیت، تا حد کمی مربوط به خود کارامدی بالاتر می‌شود و به عقاید زمینه ای ربطی ندارد. اثرات غیر مستقیمی که تفکر خودکارامدی دارند در دانشجویانی که خود-تصمیم گیری کمتری در شغل داشتند، دیده نمی شود که تایید کننده این مدل واسطه ای بود.

دانلود مقاله isi انگیزش فعال و تعامل حرفه‌ای خلاقانه بررسی اثرات مستقیم واسطه ای و تعدیلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *