خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی
دانلود مقاله isi مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی

دانلود مقاله isi مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی

عنوان انگليسي مقاله :: Modeling of synchronous machines with magnetic saturation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
20 صحفه WORD
52884

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱- مقدمه
۲- فرضیه و معادلات d-q پایه
۳- تعداد مدلهای ممکن
۴- دسته بندی مدلهای بدست آمده
۲-۴- مدلهای شار
۱-۴- مدلهای جریان
۳-۴- مدلهای ترکیبی جریان-شار
۴-۴- تکرار مطالب
۵- توصیف روش
۶- استخراج مدلهای ممکن
۱-۶- استخراج مدلهای جدید
۲-۶: استخراج مدلها نمی تواند در مقالات و کارهای قبلی ایجاد شود
۷- کاربرد
شکل۱:‌بالا رفتن ولتاژ سیم پیچ، جریان سیم پیچ و جریان تحریک برای یک ژنراتور ایزوله با ۵۰٪ بار و سرعت نامی
شکل ۲: ولتاژ Va سیم پیچی ژنراتور با و بدون اشباع مغناطیسی برای شرایط یکسان در شکل ۱
۸- بحث
۹ – نتیجه گیری
ضمیمه A: لیست سمبل ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله سروکار دارد با یک روشی برای استنتاج مدلهای چندگانه ماشینهای سنکرون روتور دوار اشباع شده بر اساس انتخابات گوناگون متغیرهای فضای حالت. با بررسی و ملاحظه جریانها و شارهای ماشین بصورت بردارهای فضایی، مدلهای d-q ممکن بحث می شوند و تعدادی به اندازه کافی بدست می آید. به عنوان یک نتیجه چندین مدل جدید بدست می آیند و ارائه می شوند. نشان داده می شود که تعداد کل مدلهای d-q برای یک ماشین سنکرون با دمپرهای پایه ، ۶۴ مدل می باشد و بنابراین خیلی بیشتر از شناخته شده هاست. مدلهای بدست آمده در سه گروه دسته بندی می شوند. مدلهای جریان، شار و ترکیبی. این مقاله با مدل ترکیبی بخش اصلی را ایجاد می کند و بنابراین یک انتخاب بیشتری را پیشنهاد می کند. مقاله همچنین با توجه به اشباع مغناطیسی یک روشی را برای محاسبه متغیرهای فضای حالت ارائه می کند. روش شامل مدل دقیق اشباع با جریانهای سیم پیچی به عنوان متغیرهای حالت و استخراج کلیه مدلهای دیگر از آن با استفاده از دست کاری روابط معمول ریاضی می باشد. مقاله قابلیت و توانایی روش پیشنهادی برای ایجاد هر مدل موجود را بدون استثنا تایید می کند. یک کاربرد برای صحت و اعتباربخشی روش و تعادل بین همه مدلهای ایجاد شده شرح داده می شود.

دانلود مقاله isi مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *