خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع
دانلود مقاله isi تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع

دانلود مقاله isi تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع

عنوان انگليسي مقاله :: Evolution of farm management information systems

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
16 صحفه PDF
32 صحفه WORD
7282

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
اهداف مطالعه
سن و طول سابقه ی کشاورزی
مشارکت همسران در مدیریت مزرعه
ویژگی های تجارت در مزرعه وسیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزرعه
رویکرد مفهومی
نبود سیستم ثبت در مزرعه
وجود سیستم ثبت در مزرعه
سیستم های اطلاعاتی مدیریت در مزرعه ی پشتیبان شده توسط کامپیوتر
انتظارات
استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری
سطح پیچیدگی سیستم اطلاعات مدیریت در مزرعه و رابطه ی آن با فرضیات
فرضیات
جزئیات تحقیق
جدول ۱ : متغیرهای استفاده شده در مطالعه
جدول۲٫اندازه ی بخش های تجارت در مزرعه در جمعیت مورد مطالعه
نتایج بررسی
ویژگی های تجارت در مزرعه در جمعیت مورد مطالعه
جدول ۳٫ ویژگی های تجارت در مزرعه در میان سه بخش
ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مدیریت در مزرعه
جدول ۴ FMIS : ویژگی های در ارتباط با بخش های آن
جدول۵٫نتایج آزمون های تی بر روی متغیرها در سه بخش تجارت در مزرعه
نتایج آزمون فرضیات
جدول۶٫نتایج تحلیل رگرسون خطی چند گانه، متغیر وابسته به سطح،و متغیر های معادلهFMIS
خلاصه ی مفاهیم
مراجع

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

بسیاری از مطالعات گذشته در مورد انتشار نوآوری های تجاری در جامعه ی کشاورزی متمرکزبر عواملی است که با عمل اتخاذ مرتبط هستند. این بررسی تلاش می کند که با ارائه ی تصویر آشکارتری از سیر تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع،نوآوری های مدیریتی مبتنی بر کامپیوتر در انتشار را ترویج دهد . در این مطالعه،ویژگی های تجارت در مزرعه، سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزرعه آنها و عوامل مرتبط با سطح پیچیدگی در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزرعه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، وجود تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزرعه را تایید کرد. این تکامل یک فرایند پیوسته ازافزایش درسطوح پیچیدگی است که با استفاده از اطلاعات گرفته شده ازسیستم های ثبت در مزارع در تصمیم گیری ها و گرفتن کامپیوتر های مزرعه، به وجودآمده است. همچنین اطلاعاتی کسب شد که نشان می داد، میزان سطوح پیچیدگی در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع با عوامل متدوال تجارتی، بیشتر از عوامل فقط مختص به فعالیت های کشاورزی مرتبط است.

دانلود مقاله isi تکامل در سیستم های اطلاعاتی مدیریتی در مزارع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *