خانه / مهندسی برق و الکترونیک / عایق الکتریکی / دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن
دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن

دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن

عنوان انگليسي مقاله :: Effect of Profiles on AC Contamination Flashover Performance of Large-tonnage Suspension Disc Insulators

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
25 صحفه WORD
53924

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
چیدمان‌ها و روش‌های آزمایشگاهی
شکل۱٫ شمای مداری محفظۀ CEPRI.
نمونه‌ها
رویه‌های تست
پیش‌آلودگی
مه مصنوعی
شکل۲٫ نصب نمونه‌ها
ثبت تصاویر
ولتاژ تخلیۀ ۵۰%، U50%
نتایج تست و تحلیل آن
تاثیر پارامترهای پیکربندی مقره
شکل۳٫ E50% مقرۀ بشقابی با دنده‌‌های تحتانی عمیق در برابر D برای مقادیر مختلف SDD
شکل۴٫ منحنی توسعۀ سطح مقرۀ بشقابی با دنده‌‌های تحتانی عمیق.
مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق
مقرۀ با دو روکش
شکل۵٫ U50%/N در برابر L با SDD های مختلف.
شکل۶٫ E50% در برابر L مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق در SDDهای مختلف
شکل۷٫ E50% در برابر H مقره‌های با سه روکش در SDDهای مختلف.
تاثیر پروفیل‌های مقره
U50%/N نوع ۱B و ۱E و ۲I
U50%/N نوع ۱D، ۱G و ۳M
شکل۸٫ مقایسۀ U50%/N مقرۀ بشقابی با دنده‌های عمیق و مقرۀ با روکش جایگزین.
شکل۹٫ تصاویر فاصلۀ میانی دنده‌های تحتانی پل شده با جرقه و ترسیم شماتیک.
شکل۱۰٫ مقایسۀ E50% مقرۀ بشقابی دنده‌های تحتانی عمیق و مقرۀ با روکش جایگزین.
تاثیر چگالی رسوب نمک (SDD)
جدول۲٫ پارامترهای مقره‌های بشقابی تست شده.
شکل۱۱٫ شناوری جرقۀ مقرۀ با سه روکش.
معادلۀ تجربی برازش E50%
شکل۱۲٫ مقایسه‌های بین داده‌های تست شده و سازگاری تجربی ارائه شده توسط منبع [۱].
شکل۱۳٫ مقادیر E50% در برابر F مقرۀ سنگین وزن تحت SDD=0.03 mg/cm2.
جدول۳٫ مقادیر r و s مقره‌های تست شده.
شکل۱۴٫ مقایسۀ بین داده‌های تست شده و CR معادلۀ (۱۰) در این مقاله.
شکل۱۵٫ مقایسۀ بین داده‌های تست شده و CR تحت SDD=0.02 mg/cm2
شکل۱۶٫ مقایسۀ بین داده‌های تست و CR یک مقرۀ جدید با سه روکش تحت SDD=0.02 mg/cm2 .
بحث‌ها
مقره‌های بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق به همراه یک دندۀ اضافی
شکل۱۷٫ مقرۀ نوع ۱C، ۱D و ۱G .
شکل۱۸٫ مقایسۀ U505/N مقرۀ بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق با و بدون دندۀ اضافی.
شکل۱۹٫ تصاویر فاصلۀ هوایی پل شده توسط جرقه برای مقرۀ نوع ۱C.
شکل۲۰٫ دو مسیر ممکن.
شکل۲۱٫ میدان الکتریکی اطراف دندۀ اضافی نوع ۱C و ۱D.
عملکرد تخلیۀ مقرۀ با دو روکش
شکل۲۲٫ E50% مقر‌ه‌های با دو روکش.
شکل۲۳٫ انتشار جرقه در طول سطح مقره.
شکل۲۴٫ ترسیم شماتیک دو شبوۀ شکسته شدن فاصله توسط جرقه.
نتیجه‌گیری‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با استفاده از تجربیات میدانی و آزمایش‌های لابراتواری، نشان داده شد که عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های آلوده به شدت تحت تاثیر هندسۀ مقره است. در این مقاله، مقره‌هایی با سه پرفیل مختلف شامل هفت نوع مقرۀ بشقابی با دنده‌های تحتانی عمیق ، سه نوع مقرۀ بشقابی با دو روکش و سه نوع مقرۀ بشقابی با سه روکش در یک محفظۀ هوایی مصنوعی تست شدند تا تاثیر پارامترهای پروفیل مقره روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی مقره‌های بشقابی سنگین وزن بررسی شود. نتایج تست آلودگی مصنوعی نشان داد که تنش ولتاژ تخلیۀ الکتریکی ۵۰% (E50%) ، با افزایش قطر مقره و طول خزشی، کاهش می‌یابد. تاثیر چگالی رسوب نمک (SDD) نیز بررسی شد و مشخص شد که با افزایش چگالی رسوب نمک، E50% مقرۀ با روکش جایگزین، نسبت به مقرۀ با دنده‌های تحتانی عمیق با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. با استفاده از روش حداقل مربعات، یک عبارت تجربی ارائه شد تا رابطۀ بین E50% و پارامترهای پیکربندی مقره و نیز چگالی رسوب نمک توصیف شود. از طریق تحلیل ضرایب برازش تعمیم یافتۀ (r) معادله و خطای استاندارد تخمین (s) ، می‌توان نتیجه گرفت که نتایج محاسبه شده با داده‌های آزمایشگاهی توافق و تطابق بسیار خوبی دارند. علاوه بر این، به تاثیر دنده‌های تحتانی و نسبت طول کلاهکی روکش به فاصلۀ روکش، بر روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی توجه خاصی شد. این کار می‌تواند تحقیق روی پارامترهای مقره‌ها را غنی‌تر کرده و شاید مرجع مفید و مناسبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب مقره‌ها در خطوط انتقال EHV و UHV فراهم کند.

دانلود مقاله isi اثر پروفیل‌ها روی عملکرد تخلیۀ الکتریکی AC ناشی از آلودگی مقره‌های بشقابی معلق سنگین ‌وزن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *