خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن
دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

عنوان انگليسي مقاله :: Diagnosis of Induction Machines’ Rotor Faults in Time-Varying Conditions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
24 صحفه WORD
53200

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
مقدمه
شکل۱٫ بلوک دیاگرام طرح کنترل برای یک درایو بردار جهت گیری میدان فلوی رتور مستقیم
استراتژی کنترل درایوهای ماشین القایی
دمدولاسیون مشخصۀخطای رتور در شرایط متغییر با زمان
شکل .۲ بلوک دیاگرام رویۀ تشخیص پیشنهاد شده
جدول .۱ پارامترهای موتور القایی
نتایج شبیه سا زی
شکل .۳ نتایج شبیه سازی برای ماشین kw 7.5 شرایط گذرای سرعت ماشین برای ماشینی که خطا رخ داده است بالایی فرکانس استاتور پایینی سرعت استاتور بر حسب رادیان بر ثانیه.
شکل.۴ نتایج شبیه سازی برای ماشین kw 7.5 شکل موج گشتاور برای ماشینی که در آن خطا رخ داده است. خط یک پارچه tnioptes وخط یک پارچه خاکستری روشن مقدار واقعی.
شکل.۵:نتایج شبیه سازی برای ماشین wk7.5 طیف جریان فاز در حالت بدون عیب خط یک پارچۀ خاکستری روشن در حالت با عیب خط یک پارچه.
شکل.۷ نتایج شبیه سازی برای ماشین kw7.5 شاخص خطا به عنوان تابعی از گشتاور بار وسرعت در بالا شرایط خطا وپایینی در شرایط بدون خطا.
شکل.۸ نتایج شبیه سازی برای ماشین kw7.5 طیف جریان دمودلاسیون med Li برای ماشین در حالت خطا با مقادیر واقعی خط یک پارچه sR ،(خط چین) ۲/sR وخط (چین- نقطه ) ۲ *sR در رنج [۱۵ , ۵-] .HZ در َشرایط ۰= dW ,
شکل. ۱۰عکس هایی از میز( تست ) چپ ومیلۀ رتور سوراخ شده ( راست).
نتایج آزمایشگاهی
جدول.۲ پارامترهای اصلی تنظیم ولتا ژ
شکل .۱۱ نتایج آزمایشگاهی برای ماشین القایی wk 7.5 شکل موج های سرعت ماشین با شتاب در حوزۀ زمان.
شکل.۱۲ نتایج آزمایشگاهی برای ماشین القایی wk 7.5 شکل موج های جریان های تحت شتاب در حوزۀزمان بالایی qi و پایینی di.
شکل.۱۳ نتایج آزمایشگاهی برای ماشین القایی wK7.5 شکل موجهای (t) c Lw و (t) c rw و sw تحت شتاب گذرا در حوزۀ زمان.
شکل ۱۴٫ نتایج آزمایشگاهی برای ماشین القایی wk 7.5 طیف جریان دمدوله شده برای ماشین در حالت بدون خطا خط یکپارچه خاکستری روشن وبا خطا خط یکپارچه تحت شتاب با.
شکل.۱۵ نتایج شبیه سازی برای ماشین kw7.5 طیف جریان دمدولاسیون med Li برای ماشین در شرایط بدون خطا (خط یکپارچه خاکستری روشن ) و با خطا(خط یک پارچه) تحت شتاب با ۰= dW
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تجزیه و تحلیل مشخصه ی جریان موتور، روشی مرجع برای تشخیص عیب روتور و ماشین های القایی می باشد.در هر صورت در شرایط متغیر با زمان عیوب روتور سبب تغیردر سرعت و لغزش می شود که در نتیجه آن اجزاء کنار گذر که در عرض باند پراکنده اند ، متناسب با تغیرات رفتار می کنند . کار بردهای درایو سرعت متغیر در صنایع هوایی ، لوا زم خانگی ، خطوط راه آهن ، صنایع اتو ماسیون وهمچنین در ژنراتور های الکتریکی که برای توربین های بادی بکار می روند، رایج است. در این مقاله روشی ساده و مؤثر ارائه شده است که امکان تشخیص عیوب روتور درایوهای ماشین های القایی که در شرایط متغیر با زمان کار میکنند را میدهد. این مسئله زمانی که سیستم کنترل سیگنالهای مناسبی را مستقیما” مرتبط با درایوهای کنترل شده با میدان فلوی روتور خواهد بود . شبیه سازی ها و آزمایشات انجام شده را در سرعت گذرای بحرانی نشان میدهد.

دانلود مقاله isi تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زما ن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *