خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق
دانلود مقاله isi سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

دانلود مقاله isi سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

عنوان انگليسي مقاله :: Creativity cognitive style, conflict and career success for creative entrepreneurs

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
15 صحفه WORD
40744

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱- مقدمه
۲- نظریه و فرضیه
۲-۱- سبک شناختی خلاقیت
۲-۲- سبک مدیریت تعارض
۲-۳- سبک شناختی خلاقیت و سبک اداره‌ی تعارض
۲-۴- موفقیت کارآفرینان
۳- روش‌ها
۳-۱- تنظیم پژوهش و مشارکت‌کنندگان
۳-۲- شاخص‌های متغیر
۳-۲-۱- سبک شناختی خلاقیت
۳-۲- ۲- سبک اداره‌ی تعارض
۳-۲-۳- موفیت کارآفرینان
۳-۳- پایایی و روایی
۳-۴- تحلیل
۴- نتایج
۴-۱- آماره‌های توصیفی و همبستگی ها
۴-۲- مدل اندازه گیری
۴-۳- مدل ساختاری
جدول ۱: نتایج تحلیل عاملی تاییدی
۵- بحث و نتیجه‌گیری
۶- محدودیت‌ها و تحقیقات آینده
جدول ۲- آماره‌های توصیفی و همبستگی‌ها
جدول ۳- خلاصه‌ی شاخص‌های سازگاری مدل
شکل ۱- نتایج برای مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

سبک شناختی خلاقیت به تفاوت افراد در ادراک، رفتار، حل مسأله، تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط با یکدیگر اشاره دارد، در حالی که سبک اداره‌ی تعارض بیانگر رفتار افراد در پاسخ به تعارض‌های بین‌شخصی است. مدیریت تعارض رهبران تأثیرات قابل توجهی بر روی خروجی‌های گروهی دارد، هرچند تحقیقات کمی در خصوص بررسی روابط بین سبک شناختی خلاقیت کارآفرینان، سبک اداره‌ی تعارض و موفقیت شغلی در بخش‌های صنعتی خلاق انجام شده است. به منظور آزمون فرضیه‌ی مرتبط با یک نمونه‌ متشکل از ۲۵۱ کارآفرین خلاق در تایوان از مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که سبک شناختی کارآفرینان خلاق با وساطت سبک اداره‌ی تعارض بر روی موفیت شغلی اثرگذار است. بر اساس نظریه‌های روانشناسی شناختی و مدیریت تعارض، در این مقاله حلقه‌های گمشده‌ی بین شناخت کارآفرینی و اداره‌ی تعارض در حوزه‌ی کارآفرینی را مشخص خواهیم کرد.

دانلود مقاله isi سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *